Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fattade beslut om investeringsstöd för gårdsbruk 2011

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2010 12.44
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag förordningen om stödobjekt, maximibelopp och ansökningstider inom systemet med investeringsstöd för gårdsbruk år 2011. Stödobjekten, formerna av stöd och stödnivåerna förblir i regel oförändrade.

Den första ansökningstiden börjar samma dag som förordningen träder i kraft, dvs. den 24 november 2010, och går ut den 21 januari 2011. Enligt planerna är stödbesluten klara inom två månader efter ansökningstidernas slut. De övriga ansökningstiderna är 2.2 - 31.3, 15.4 - 15.8 och 1.9 - 17.10. När det gäller stödet för förvärv av bebyggda jordbruksfastigheter är ansökningstiden fortlöpande.

Stöden beviljas inom ramen för medlen i Jordbrukets utvecklingsfond och fullmakten för beviljande av räntestödslån år 2011 i statsbudgeten.

Enligt förordningen kan investeringsstöd nu också beviljas för byggande av hallar som används för förvaring av jordbruksmaskiner. Stödet är begränsat till 15 procent av de godtagbara kostnaderna. Villkoren för stödet är i stort sett desamma som för stödet för investeringar i lokaler som används för förvaring av maskiner och som ingick i systemet med investeringsstöd fram till år 2004.

Stödnivån för investeringar i biodling ändras. Framöver är det möjligt att bevilja stöd i form av understöd högst 15 procent och i form av räntestöd högst 15 procent av de godtagbara kostnaderna. Stödet för byte av burar för pälsdjur avvecklas eftersom övergångstiden för byte av burar löper ut i slutet av år 2010. Systemet med stöd för utbyggnadsinvesteringar inom svin- och fjäderfähushållningen, som togs med i systemet år 2010, fortsätter inom ramen för 2010 års oanvända djurplatskvot.

I fortsättningen kan stöd för investeringar som gäller förvaring eller bränning av döda husdjur (nötkreatur, svin, fjäderfä och pälsdjur) också beviljas i andra områden än de s.k. områdena för uppsamling av kadaver.

Kravet på mjölkkvoter i samband med investeringar i ladugårdsbygge har ändrats så att kravet måste uppfyllas senast 31.3.2015, dvs. då EU:s system med mjölkkvoter inte längre tillämpas. Vidare när det gäller stödet för förvärv av bebyggda jordbruksfastigheter, rör möjligheten att skaffa jordbruksmark enligt EU:s riktlinjer för statligt stöd också förvärv av produktionsbyggnader.

På samma gång ändrades också statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för åkerdränering som är ett av stödobjekten inom systemet med investeringsstöd. Stödsystemet för åkerdränering har förenklats och den stödberättigande maximikostnaden har uppdaterats utgående från jordbyggnadsindexet.

Mer information:
regeringssekreterare Mika Saari, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 52242
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, Landsbygdsverket, tfn 020 772 5689

Sirkka-Liisa Anttila