Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslöt att stöda täckdikning och markanskaffning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2008 10.34
Pressmeddelande -

Statsrådet gav idag en förordning om inriktning av investeringsstödet för jordbruket 2008. I förordningen finns bestämmelser om stöd för täckdikning samt ytterligare om stöd för markanskaffning i fall av skilsmässa och arv. För att stöd för täckdikning skall beviljas krävs att täckdikningen uppfyller kraven i förordningen om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering.

Räntestöd kan beviljas till högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna för täckdikning och till högst fem procent av de godtagbara kostnaderna för markanskaffning. Räntestödslånet som beviljas för täckdikning kan uppgå till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna. Lånebeloppet som beviljas för markanskaffning kan uppgå till högst 50 procent av det godtagbara anskaffningspriset, utjämningen, inlösningen eller utfyllnaden av en laglott.

Planeraren som utarbetat täckdikningsplanen bör vara tillräckligt insatt i principerna och praxis för planering av åkerdränering.

För att investeringsstödet skall beviljas krävs att sökandens årliga företagarinkomst från jordbruket utgör minst 17 000 euro och att ovannämnda företagarinkomst utgör minst 25 procent av det sammanlagda beloppet av sökandens samtliga inkomster bestående av företagarinkomster, löneinkomster och andra inkomster som sökanden regelbundet får. Dessutom krävs att sökanden har tillräcklig yrkeskunskap för att bedriva jordbruk.

En betydande ändring jämfört med tidigare praxis är att täckdikningsarbetet inte får inledas innan TE-centralen har fattat beslut om att bevilja stödet. Stödet för markanskaffning ändras så att stödet måste ansökas utifrån ett utkast till överlåtelsehandlingen liksom tidigare, men den slutliga affären får inte göras innan TE-centralen har fattat beslut om att bevilja stödet.

Ansökningsperioden för ovannämnda investeringsstöd börjar 28.5.2008, då också ansökningsblanketterna blir tillgängliga på Landsbygdsverkets webbsida www.mavi.fi. Ansökningsperioden slutar 30.6.2008. Till ansökan bör fogas en kortfattad näringsplan, ur vilken framgår information om sökanden och gården samt en kalkyl över likviditet och kassarest, som baserar sig på beskattningsuppgifterna. Dessutom måste man till ansökan om räntestödslån foga en kreditutfästelse från ett kreditinstitut innan ansökan lämnas till TE-centralen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
jordbruksråd Esko Juvonen, tfn (09) 160 53345
regeringssekreterare Antti Linna, tfn (09) 160 52242

Mer information från Landsbygdsverket:
Lantbruksöverinspektör Kari Ojala, tfn 020 7725 689 eller 040 543 0414