Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om grunderna för beviljande av stödrättigheter ur reserven

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2008 6.19
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag om 2008 års grunder för beviljande av gårdsstödets stödrättigheter ur den nationella reserven. Stödrättigheter kan beviljas för de plantskolor och permanenta frukt- och grönsaksarealer som angetts i 2006 års stödansökan. Därtill kan stödrättigheter beviljas för en areal som berörs av förbindelsen att inte odla enligt lagen om avträdelsepension, lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare om jordbrukaren inte ansökt om stödrättigheter för arealen och förbindelsen har slutat att gälla efter ansökningstiden för 2006 års arealersättning. Stödrättigheter eller ökningar av värdet på stödrättigheter kan också beviljas om stödrättigheterna eller tilläggsdelen har överförts till reserven till följd av en generationsväxling.

Om den stödberättigande arealen ökar på grund av ägoregleringar kan stödrättigheter beviljas oberoende av om man tidigare har fastställt stödrättigheter för denna areal. På denna grund kan de jordbrukare vars ägoreglering har skett efter 2006 års stödansökan, beviljas stödrättigheter.

Det är fortfarande också möjligt för nya jordbrukare och jordbrukare i en särskild situation att få stödrättigheter ur reserven. Därutöver kan stödrättigheter beviljas jordbrukare vars basskifteskartor har uppdaterats för år 2008. Ansökan ordnas i april och ansökningarna lämnas in hos arbetskrafts- och näringscentralerna.

Villkoren för överföring av stödrättigheter ändras inte.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Marjatta Jokela, tfn 09-160 523 14, 0400 933 671
överinspektör Juha Palonen, tfn 09-160 529 35, 0400 812 935