Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om nivåerna på stöden för husdjursskötsel 2007

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2008 11.02
Pressmeddelande -

Statsrådet har slagit fast nivåerna på EU:s produktionsbidrag, vissa nationella stöd till Södra Finland och nordligt stöd för husdjursskötsel år 2007.

Produktionsbidraget för nötkreatur som EU finansierar fullt ut, uppgår till 113,20 euro per stödberättigande diko och 30,30 euro per stödberättigande slaktdjur. Enligt uppskattningarna kommer produktionsbidrag för dikor att utbetalas för totalt 61 500 djur och bidrag för slakttjurar och –kvigor för sammanlagt 102 300 djur. Enhetsstöden betalas ut till nedsatt belopp eftersom de maximala produktionsbidragen inte tillåter att stödet betalas fullt ut.

Det maximala beloppet på produktionsbidraget för nötkreatur, som enligt Europeiska unionens råds gårdsstödsförordning utbetalas i form av produktionskopplat stöd, uppgår till 10,1 miljoner euro. Av denna summa avsätts 7,0 miljoner euro för dikor och 3,1 miljoner euro för slaktdjur.

Produktionsstödet för mjölk höjs med 0,4–0,5 cent per liter

Höjningen bygger på överenskommelsen i samband med avgörandet av 2007 års nationella stöd om att utbetalningen av det nationella stödet för mjölk uppdelas i två poster. Inom regionerna A och B är denna senare post 0,4 cent per liter. Inom området för nordligt stöd uppgår stödet till 0,5 cent per liter, bortsett från region C2 där posten är 0,4 cent per liter. Stödet blir större längre upp mot norr. Efter förändringen uppgår 2007 års stöd till 3,5–31,3 cent per liter.

Ändringar i djur- och djurenhetsstöden

Inom regionerna A och B höjs stödet för slaktkvigor med 15 euro per djur eftersom antalet kvigor var lägre än väntat. Stödet är nu 135 euro per djur.

Stödet för köttsvin och unga avelssvin 2007 sänks med två euro per djurenhet inom regionerna A och B för antalet stödberättigande djurenheter var större än väntat. Stödet uppgår nu till 199 euro per djurenhet.

Inom området för nordligt stöd växte antalet stödberättigande djurenheter för köttfjäderfä också mer än väntat. Därför sänktes djurenhetsstödet med 7 - 10 euro per djurenhet, dvs. ca sju euro per djurenhet räknat enligt hela produktionen. Med beaktande av stödförändringarna hösten 2007 är stödnivån för övrigt köttfjäderfä ca fem euro mindre än nivån enligt 2007 års stödlösning. Inom region C1 uppgår stödet nu till ca 177 euro, inom region C2 till 183 euro och inom regionerna C2P – C4 till 270 euro per djurenhet.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
sektionschef Esa Hiiva (produktionsstöd för mjölk och nationella djurstöd), tfn 040 733 6225
överinspektör Auli Nurmi (produktionsbidrag), tfn 09-160 522 63