Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet preciserade definitionen av en gårdsbruksenhet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2007 9.54
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag den 1 mars om kännetecknen på en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet. Dessa kännetecken anknyter till företagets skattemässiga position, organiseringen av produktionsverksamheten på gården samt till besittnings- och ägarförhållandena för produktionsmedlen och -byggnaderna.

Med gårdsbruksenhet avses enligt lagstifningen som gäller nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt miljöstöd och kompensationsbidrag under programperioden 2007-2013, en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som används för jordbruk, leds av en jordbrukare och består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som administreras som en helhet på grundval av ägande eller hyra. Genom den förordning som statsrådet utfärdade i dag föreskrivs närmare om vad som kännetecknar en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet.

En ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet är en skattemässigt självständig enhet. Skattemässigt självständiga enheter är också sammanslutningar enligt 4 § i inkomstskattelagen. Som självständiga stödsökande betraktas endast sådana sammanslutningar som har behandlats som beskattningssammanslutningar i beskattningen.

Vid bedömningen av funktionell självständighet beaktas organiseringen av produktionsverksamheten på gården. Bedömningen kan också baseras på organiseringen av arbetena på gården, maskinernas ägarförhållanden och ändamålsenlighet i proportion till produktionen och dess omfattning.

Vid bedömningen granskas också att tillstånden, anmälningarna och registreringarna är i ordning samt att de till olika myndigheter lämnade uppgifterna är förenliga. Gårdsbruksenhetens ägarförhållanden och sökandens delägarskap i andra företag eller sammanslutningar som idkar jordbruksverksamhet, studeras speciellt då man bedriver jordbruk vid företag, grundar nya företag samt när organiseringen inverkar på stödbeloppet eller sökandens rätt till stöd.

Värdet på tilläggsdelen för sockerbeta år 2007

Statsrådet beslutade också att värdet av tilläggsdelen för sockerbeta år 2007 räknas genom att värdet av tilläggsdelen år 2006 (65,54 euro/ton) multipliceras med talet 1,218. Värdet höjs för att det totala värdet av de gårdsspecifika tilläggsdelarna år 2007 skulle motsvara det ökade totalbeloppet av ersättningen för prissänkningen på sockerbetor och tilläggsersättningen under övergångsperioden.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet ges av
sektionschef Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 62 25