Hoppa till innehåll
Media

Nya strategin för utveckling av fritidsfisket:
Fritidsfisket ska bli en populär och socialt uppskattad naturaktivitet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2019 15.41 | Publicerad på svenska 18.11.2019 kl. 14.03
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har gett ut en ny strategi för utveckling av fritidsfisket. Strategin har tagits fram i brett samarbete med intressegrupperna. Målet är att fritidsfisket ska bli en populär och socialt uppskattad naturaktivitet som på ett hållbart sätt använder Finlands varierande fiskevatten och tar till vara fiskemöjligheterna.

Den nya strategin har sex delmål: välbefinnande och fiskemöjligheter, goda fiskevatten och livskraftiga fiskbestånd, relevant kommunikation och rådgivning, bättre förutsättningar för näringen, ett tillräckligt brett kunskapsunderlag samt god förvaltning och organisationsverksamhet.

Strategin beskriver målen för fisket under de närmaste åren

I strategin beskrivs vad uppnåendet av målen i praktiken innebär i Finland, till exempel att fiskemöjligheterna förbättras och att fritidsfisket ger rekreation, glädje och upplevelser för allt fler finländare.
Vikten av både fisken och fisket är erkänd när det gäller att främja välbefinnande och hälsa. Vattenstatusen i belastade och utbyggda vatten har förbättrats, vilket också tjänar fisken och fritidsfisket.
Med hjälp av kommunikation och rådgivning sänker man tröskeln för fritidsfiske, möjliggör datainsamlingen som ett hållbart fiske kräver, använder fångsterna på ett effektivare sätt och hjälper hela branschen att utveckla sig.
Näringarnas verksamhetsbetingelser förbättras bland annat genom att hjälpa företag att växa via utbildning och rådgivning  samt genom att utveckla samarbetet mellan företagen.
På forskningsagendan lyfts också fritidsfiskets sociala och ekonomiska konsekvenser, även konsekvenserna för folkhälsan.
För att underlätta delägarlagens verksamhet och sammanslagning ska lagstiftningen utvecklas.

Exempel på olika parters åtgärder under de närmaste åren

I strategin ges exempel på konkreta åtgärder som olika parter till tillämpliga delar kan genomföra för att uppnå de gemensamma målen.
– Strategin innehåller inte några egentliga åtgärdsrekommendationer, utan varje aktör förväntas arbeta för den gemensamma visionen och nå målen

Strategin styr utvecklingen av förutsättningarna för fritidsfiske

Strategin styr utvecklingen av förutsättningarna för fritidsfiske inom fiskeriförvaltningen, forskningen, fiskeriområdena och rådgivningsorganisationerna. Avsikten är att strategin tar ställning till de utvecklingstrender som är väsentliga med tanke på fritidsfisket. Strategin består av en beskrivning av nuläget, en vision och mål samt av beskrivningar av genomförandet och uppföljningen av strategin.
Strategiarbetet utfördes i juni–december 2018 i nära samarbete med arbetets styrgrupp.
Utöver jord- och skogsbruksministeriet satt i styrgruppen företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralen, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Fiskeguidegille, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Naturresursinstitutet och Forststyrelsen. Utgångsdata samlades in genom intervjuer med styrgruppsmedlemmarna och företrädare för de viktigaste intressegrupperna.

inom gränserna för den egna verksamheten, vilket utgör en del av helheten, säger specialsakkunnig Roni Selén vid jord - och skogsbruksministeriet.
Till exempel för att öka välbefinnandet och fiskemöjligheterna kan fisket vara en verksamhetsform för idrotts- och ungdomsorganisationer, forskningsinstanserna kan undersöka och identifiera fiskets socioekonomiska konsekvenser och välbefinnandeeffekter, Forststyrelsen kan anvisa, utveckla och upprätthålla fiskeplatser på statlig mark.
Kommunerna kan beakta fisket i planläggningen och fritidsverksamheten, fiskeriområdena kan utveckla fiskevatten och fiskbestånd samt tillståndssystemet.
Rådgivningsorganisationerna och deras medlemmar kan främja fiskeintresset genom rådgivning, kurser och kommunikation.
– Vikten av fiskeintresset erkänns också i regeringsprogrammet. Det är en bekant del av vår kontakt till naturen. Så ska det vara även i fortsättningen och fritidsfisket ska utvecklas till en hållbar, populär och uppskattad naturaktivitet, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

 

Bilagor:
Broschyr: Strategi för utveckling av fritidsfisket
Publikation: Strategi för utveckling av fritidsfisket (på finska)

Ytterligare information:
Roni Selén, specialsakkunnig, ordförande för styrgruppen, tfn 040 507 3934, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Fiskar Forskning och utveckling Jari Leppä Laxens år Mat och jordbruk Natur och klimat Vatten