Hoppa till innehåll
Media

Varghybriderna i Ylämaa ett hot mot vargstammen i Finland – hybriderna bör avlägsnas ur naturen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2023 10.55
Pressmeddelande

I en vargflock som rör sig i Ylämaa har det observerats åtminstone fyra individer som är korsningar mellan varg och hund, så kallade varghybrider. Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar jägare att ansöka om dispens för att avlägsna dessa varghybrider ur naturen. Varghybrider är ett hot mot vargstammens genetiska renhet.

Enligt DNA-analyser som Naturresursinstitutet (Luke) har utfört i januari 2023 finns det åtminstone fyra varghybrider i den vargflock som rör sig i Ylämaa i Villmanstrand. Resultatet baserar sig på prover av spillning och hår som samlats in i Ylämaa i november–december 2022. (Pressmeddelande 19.1.2023, på finska)

Varghybriden är en invasiv främmande art som hotar den genetiska livskraften hos vargstammen i Finland. Hybriderna kan också vara mindre skygga för människan än rena vargar. Varghybriderna bör avlägsnas ur naturen, så att de inte förökar sig och korsar sig med vargarna. Detta är viktigt med tanke på skyddet av vargstammen. 

Om en individ är en varghybrid eller en varg kan med säkerhet konstateras endast genom DNA-analys. För avlägsnande av en varghybrid ur naturen krävs i praktiken alltid dispens, trots att varghybriden är en invasiv främmande art. Jord- och skogsbruksministeriet vädjar till de lokala jägarna om att de snabbt ska ansöka om dispens för att avlägsna varghybriderna. Med tanke på jägarnas rättsskydd är det tydligast att hybriderna avlägsnas med stöd av dispenser beviljade av Finlands viltcentral. För närvarande finns det inget annat sätt enligt lagstiftningen att avlägsna hybriderna. Lagstiftningen behöver således utvecklas i detta avseende.

Samtidigt vädjar ministeriet till natur- och djurskyddsorganisationerna om att avstå från att överklaga beslut om dessa dispenser. Att avlägsna varghybrider ur naturen är ytterst viktigt med tanke på skyddet av vargstammen i Finland. 

Den flock med varghybrider som rör sig i Ylämaa lever huvudsakligen på den ryska sidan av gränsen, men emellanåt rör den sig på den finska sidan. Det här gör jakten svårare, och därför är det också viktigt att hybriderna avlägsnas av lokala jägare som känner till området. 

Vargobservationer och tidigare DNA-analysresultat finns i Naturresursinstitutets karttjänst. Mer information om vargstammen i Finland i mars 2022 finns i Naturresursinstitutets rapport om bedömningen av stammens storlek.  

Varghybrider i Finland 

Varghybriden är en invasiv främmande art i Finland, och det är viktigt att identifiera eventuella sådana hybridindivider för att skydda vargstammens genetiska renhet. I samband med den årliga beståndsövervakningen analyserar Naturresursinstitutet DNA-prover av varg också för att upptäcka eventuella korsningar av varg och hund. 

Om du i naturen observerar ett djur som du på basis av utseendet misstänker är en korsning mellan en hund och en varg, bör du meddela den lokala rovdjurskontaktpersonen och Finlands viltcentral. Då försöker de olika aktörerna i samarbete få ett spillnings-, urin-, blod- eller hårprov på den misstänkta hybriden för DNA-analys.

En observerad individ som utifrån DNA-analys har konstaterats vara en hybrid bör avlägsnas ur naturen genom beslut av Finlands viltcentral. 

Jord- och skogsbruksministeriets kontaktperson för mer information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 162 391, sami.niemi(at)gov.fi

Naturresursinstitutets kontaktpersoner för mer information (DNA-analyser, varghybrider och vargstammen i Finland):

Mia Valtonen, specialforskare, tfn +358 295 322 428, mia.valtonen(at)luke.fi
Katja Holmala, programchef, tfn +358 295 327 206, katja.holmala(at)luke.fi