Hoppa till innehåll
Media

Tillstånd ges för att fälla en varg som regelbundet rör sig i närheten av gårdar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2008 13.44
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat tillstånd för att fälla en varg i kommunerna Virmo, Yläne, Pöytyä och Nousis i Egentliga Finland. Enligt villkoren i tillståndet ska vargen fällas på en gård eller i dess omedelbara närhet för att säkerställa selektiv jakt. Vid jakten ska man också försöka undvika att fälla alfa-vargen, dvs. flockens ledare.

På området har det kontinuerligt gjorts talrika observationer av vargar på gårdar eller i deras närhet. Observationer av vargar som rört sig i närheten av hus och uppfört sig exceptionellt djärvt har gjorts särskilt i byarna Kalela, Paistanoja, Virmo centralort, Mietois, Kivikylä, Ihava samt Ordenoja. Under de senaste två veckorna har ett stort antal observationer gjorts i byn Kalela och dess näromgivning.

Det tillstånd som nu beviljats följer riktlinjerna i den år 2006 införda förvaltningsplanen för vargstammen i Finland. Enligt planen utgör sådana individer som lärt sig att söka föda på gårdarna, som har blivit oskygga på grund av sjukdom eller annan omständighet eller som regelbundet rör sig nära bebyggelse de primära objekten när man decimerar och reglerar vargstammen. Syftet med avvikelsen från bestämmelserna om fredning av varg är särskilt att hålla vargarna skygga och på avstånd från bebyggelse.

I Finland finns det ca 190–200 vargar. Enligt förvaltningsplanen hör Virmo-, Yläne-, Pöytyä- och Nousisområdet till den västra förvaltningsregionen där det finns omkring 70-80 vargar. Under de senaste åren har stammen ökat avsevärt i den västra förvaltningsregionen.
Vargstammen regleras och skadliga individer elimineras genom jakt som huvudsakligen bedrivs i enlighet med de licenser som den regionala viltmyndigheten beviljar viltvårdsdistriktet. I början av jaktsäsongen i år hade Norra Savolax, Södra Savolax, Kajanalands, Norra Karelens och Kymmenedalens viltvårdsdistrikt möjlighet att bevilja licens för jakt på sammanlagt 22 vargar. För att minska skadorna i renskötselområdet fick Kajanalands, Uleåborgs och Lapplands viltvårdsdistrikt bevilja totalt 16 licenser. I övriga delar av landet har viltvårdsdistrikten inte haft rätt att bevilja jaktlicenser, utan i dessa fall har frågan avgjorts av jord- och skogsbruksministeriet.

Med stöd av de licenser och tillstånd som viltvårdsdistrikten och jord- och skogsbruksministeriet har beviljat har tills vidare sammanlagt 26 vargar fällts. Av dessa har 11 vargar fällts i renskötselområdet. Under jaktsäsongen 2006/2007 fälldes 38 vargar med jord- och skogsbruksministeriets, viltvårdsdistriktens och polisens tillstånd och licenser.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Överinspektör Sami Niemi, tfn (09) 160 53374, 0400 238 505