Hoppa till innehåll
Media

Veterinärvårdslagen tryggar djurens välbefinnande och hälsa

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2008 9.44
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp på jord- och skogsbruksministeriet har gett ett förslag om en precisering av den proposition med förslag till lag om veterinärvården som har varit på remiss. Arbetsgruppen överlämnade idag sitt förslag till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Målet med reformen av veterinärvårdslagen är att höja djurens välbefinnande och att främja förebyggande verksamhet inom veterinärvården. Med förebyggande åtgärder minskar man sjukdomar hos djur och de problem de orsakar samt ökar djurens välbefinnande. Man vill flytta tyngdpunkten inom veterinärvården från efterkontroller till djurhälsovård. Samtidigt förbättras det finländska jordbruket och livsmedelsekonomins etiska godtagbarhet, ekonomiska effektivitet och livsmedelssäkerhet.

Med lagändringen vill man trygga tillgången till kommunala veterinärtjänster och deras kvalitet samt de privata veterinärtjänsternas verksamhetsförutsättningar och övervakningen av dem. Med förslaget strävar man efter att trygga kontrollen av djurens hälsa och välbefinnande på lokal nivå samt att säkerställa att veterinärernas tjänsteuppdrag och de tjänster som de tillhandahåller hålls åtskilda från varandra.

I veterinärvårdslagen stadgas om kommunens skyldighet att ordna basveterinärservice och brådskande veterinärhjälp, om kommunalt samarbete inom veterinärvårdsservice och övrig miljöhälsovård. Arbetsgruppen föreslår att man bevarar kommunernas nuvarande skyldighet att tillhandahålla brådskande veterinärhjälp för alla husdjur under alla tider på dygnet och under alla veckodagar. Vid den basveterinärservice som tillhandahålls under tjänstetid prioriteras nyttodjur. Kommunen bör ta utbudet på veterinärtjänster som tillhandahålls andra än nyttodjur i beaktande, då basveterinärservicen dimensioneras.

Det föreslås att lagen skall föreskriva att staten ersätter kommunerna för de kostnader som uppstår vid skötseln av de uppgifter som anknyter till djursjukdomar och djurskyddsövervakning som har ålagts kommunalveterinären. Staten skall betala kommunerna ett tillägg på 42 årsverken för uppgifter som hänför sig till tryggandet av djurens välmående.

Arbetsgruppen föreslår att den del av tillsynen av de kompletterande villkoren som är en del av villkoren för direkta stöd i EU: s jordbrukspolitik och som är ålagt tjänsteveterinärerna i sin helhet skall överföras till den statliga regionförvaltningen. På samma sätt föreslår arbetsgruppen att den på stickprov baserade djurskyddsövervakningen som EU-rättsakterna förutsätter i sin helhet överförs till den statliga regionförvaltningen.

Arbetsgruppen preciserade även innehållet i basveterinärservicen och föreslår att auditering av veterinärvården fogas till Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och länsstyrelsens plikter. Man uppskattar att det för dessa nya uppgifter behövs 15 nya tjänster för tillsynsveterinärer vid länsstyrelserna och 3 nya tjänster för nationell styrning av det nya systemet vid Evira. Dessa förslag hänför sig till tilläggsbudgetpropositionen för våren 2009 och skall behandlas i samband med denna.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Matti Aho, tfn (09) 1605 3380, 040 516 9857

Sirkka-Liisa Anttila