Hoppa till innehåll
Media

Restriktioner för införseln av främmande arter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.28
Pressmeddelande

Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen ska förebygga skador som främmande arter orsakar på ursprungliga djur- och växtarter.

Med invasiva främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan introducerat utanför de naturliga utbredningsområdena. En främmande art är särskild skadlig om den hotar naturens biologiska mångfald.

Skadliga främmande arter finns upptagna i EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Utöver EU-förteckningen kan vi på nationell nivå ta fram en lista på andra främmande arter som kan orsaka skada i synnerhet i våra förhållanden.

EU-förteckningen godkändes i början av december 2015. Förteckningen förväntas börja gälla i januari 2016. Det är förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen arter som ingår i förteckningen. Dessa förbud kan också tillämpas på de arter som betraktas som skadliga i vårt land och som kan skada naturens biologiska mångfald, orsaka andra skador på vilda organismer eller hota människors hälsa eller säkerhet. Bestämmelser om skadliga arter finns i statsrådets förordning som börjar gälla samtidigt med lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter. Såväl EU-förteckningen som den finska förteckningen ses över och kompletteras efter behov.

I den finska förteckningen över skadliga främmande arter ingår följande artgrupper: av däggdjur rovdjur och fladdermöss, av fåglar rovfåglar, ugglefåglar och kråkfåglar. När dessa arter kommer ut i naturen kan de stort skada naturens biologiska mångfald genom att jaga, konkurrera om samma häckningsplatser eller samma föda och sprida sjukdomar. Förteckningen innehåller också vissa grodarter som enligt vetskap har orsakat skada i synnerhet i Egentliga Finlands område under de senaste åren.  

Importförbuden och de övriga förbuden tillämpas inte på djur som hålls i djurgårdar eller på pälsfarmer. Förbuden gäller inte heller tamkatter eller –hundar eller illrar.

Vissa arter som ingår i EU-förteckningen eller den finska förteckningen hålls i dag som sällskaps- och hobbydjur. De djur som man skaffat sig innan förteckningarna börjar gälla får man ha kvar tills de dör på naturlig väg. Ägarna ska dock se till att djuren inte förökar sig och att de inte släpps ut i miljön.

Jätteloka är den enda skadliga främmande arten som i detta skede ingår i den finska förteckningen. De andra arterna av jättelokor som förekommer i Finland finns med i EU-förteckningen.

Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter
Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse
Promemoria till förordningen (på finska)
Lag om ändring av 42 och 75 § i jaktlagen
EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Ytterligare information:
EU-förteckningen (från 7.1.2015): Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259, fornamn.efternamn(at)mmm.fi [johanna.niemivuo-lahti]
Lagen om bekämpning av främmande arter: Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 456, fornamn.efternamn(at)mmm.fi [pekka.kemppainen]

Mer information om invasiva främmande arter: www.vieraslajit.fi

Djur och växter Natur och klimat Vilt