Hoppa till innehåll
Media

Information om invasiva främmande arter för alla - webbportalen öppnad

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2014 8.39
Pressmeddelande -

Invasiva främmande arter kan vara ett hot för både naturen och trädgårdar. Men hur känna igen pestrot eller svartmunnad smörbult? Hur bekämpa jätteloka eller kräftpest som är ytterst skadliga? Till vem ska man rapportera om dem? Nu är det lätt att hitta information om främmande arter - webbportalen www.vieraslajit.fi, som är avsedd för alla, har öppnats.

Informationen om främmande arter som tidigare varit utspridd är nu tillgänglig för alla på en och samma adress. Portalen innehåller allmän information om främmande arter och kartor som visar arternas utbredningsområden. Vidare kan man söka hjälp till exempel när det gäller att bekämpa jätteloka som växer på bakgården.

En av portalens viktigaste funktioner är rapportfunktionen som man kan använda när man vill rapportera till exempel om vildkaniner eller spanska skogssniglar som orsakar skada i trädgården. Rapporterna om förekomsten av främmande arter hjälper också att hålla utbredningskartorna uppdaterade. På detta sätt får man viktig information om de olika arternas förekomst i Finland. Utifrån rapporterna om förekomst kan man följa upp ändringarna i arternas utbredning. I rapporterna kan man också beskriva närmare den främmande arten, mängden av den, förekomstplatsen och tiden för observationen samt lämna mer information om arten.

Främmande arter är arter av organismer, såsom prydnadsväxter, vilt, vattenorganismer, sjukdomsalstrare eller skadegörare som spritt sig till nya platser via människor. De kan invadera nya områden oavsiktligt, såsom rovvattenloppan som anlänt till Östersjön med hjälp av fartyg, eller avsiktligt såsom vitsvanshjort som förts in till landet som vilt.

Invasiva främmande arter betraktas som ett av de allvarligaste hoten mot naturens biologiska mångfald i världen. Ytterligare kan de orsaka stora skador ekonomiskt. Enligt uppskattningar har vi närmare 160 skadliga främmande arter i Finland. Skada kan orsakas av såväl växter som spritt sig från odlingar som av skadegörare och sjukdomar som spritt sig från naturen till trädgårdar.

Webbportalen är ett viktigt led i arbetet med att tillämpa den nationella strategin för främmande arter. Med hjälp av strategiåtgärderna ska bekämpas de risker och negativa effekter som de redan etablerade och de nyinkomna främmande arterna medför. Utifrån informationen som man får in via portalen kan man i framtiden följa upp till exempel hur effektiva bekämpningsåtgärderna är samt planera framtida bekämpningsarbete. I portalen kommer också att läggas till nya och kompletteras gamla artbeskrivningar.

Webbportalen utvecklades i projektet som handlade om kontroll över och ökad medvetenhet om främmande arter. I projektet deltog Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS, Finlands miljöcentral SYKE, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI, Forskningsinstitutet för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och Finlands naturskyddsförbund. Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet.

Webbportalen: www.vieraslajit.fi

Ytterligare information:

Hanna Koivula, Naturhistoriska centralmuseet Luomus, tfn 050 415 4850 (portalens struktur och planering)

Maiju Lehtiniemi, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 356 (portalens innehåll)

Johanna Niemivuo-Lahti, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2259 (portalens innehåll)

Markus Seppälä, Finlands naturskyddsförbund, tfn 044 306 9546 (bekämpning av främmande arter, talkoarbete, kartläggning)