Hoppa till innehåll
Media

Nedskärningarna i kompensationsersättningen för 2018 halveras och lantbruksföretagare får stöd för att orka med arbetet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.30
Pressmeddelande

Primärproduktionens lönsamhetskris fortsätter trots att livsmedelsexporten har börjat visa tillväxt. Arbetet för att stärka jordbruket samt livsmedels- och naturresursekonomin fortsätter.

För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 2,6 miljarder euro för år 2018. Enligt budgetpropositionen ökar anslaget med 10,5 miljoner euro jämfört med årets budget.

De beräknade inkomsterna för 2018 är 854 miljoner euro, vilket är 32 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017. Förändringen beror på en minskning i de inkomster som fås in från EU.

Av anslagen under huvudtiteln upptar jordbruk och livsmedelsekonomi 69 procent (1 796 miljoner euro), landsbygdsutveckling 16 procent (413,9 miljoner euro), naturresursekonomi ca åtta procent (199,0 miljoner euro), förvaltning och forskning fem procent (132,2 miljoner euro), lantmäteri och datalager knappa två procent (47,1 miljoner euro) och Forststyrelsen under en procent (6,5 miljoner euro).

I enlighet med budgetmanglingen 2018 ska nedskärningarna i kompensationsersättningen för 2018 halveras. För detta ändamål överförs sammanlagt 21 miljoner euro. Kompensationsersättningen 2018 minskar således bara med fem euro per hektar. De tidigare planerade nedskärningarna var större. Vidare ska man avsätta 3,5 miljoner euro för att främja efterfrågan på och exporten av livsmedel. Tekniskt sker dessa överföringar i samband med tilläggsbudgeterna.

– Livsmedelsexporten har fått luft under vingarna, vilket är fint. Den ökande tillväxten har tyvärr ännu inte underlättat jordbrukarnas svåra läge, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– För att lönsamheten ska förbättras, krävs att livsmedelsmarknaden fungerar rättvisare än i dag. Det pris som man får för produkterna fördelas inte rättvist mellan livsmedelskedjans aktörer. Arbetet med detta fortsätter på jord- och skogsbruksministeriet.

För att lantbruksföretagare ska orka med arbetet har under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel i budgeten 2018 reserverats två miljoner euro. Hälften av anslaget anvisas för lättnader med betalningen av avgifterna för avbytarhjälp och hälften för projektet Ta hand om bonden som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Anslaget för naturresursekonomin växer nästa år med ett nettobelopp på fyra miljoner euro. Mest ökar Metsoprogrammets anslag. Även anslaget för vilthushållningen och fiskerinäringen ökar på grund av höjda viltvårds- och fiskevårdsavgifter.

Anslaget för lantmäteri och datalager kommer att minska med ett nettobelopp på 1,6 miljoner euro. Minskningen beror på inbesparingar och färre investeringar i infrastrukturen. Arbetet med att öppna datalager fortsätter i enlighet med planerna.

Mer information

Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Satu-Marja Tenhiälä, specialmedarbetare, tfn 050 432 2215, satu-marja.tenhiala(at)mmm.fi
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 162 022, jukka.nummikoski(at)mmm.fi

Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk