Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i jord- och skogsbruket vid årsskiftet 2009/2010

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.41
Pressmeddelande -

Fiske och vilt

Statens fiskevårdsavgifter stiger till följd av att levnadskostnadsindexet höjs. År 2010 uppgår avgiften till 22 euro per kalenderår och sju euro per sju dygn. Avgiftsmedlen används till förmån för fiskare och fiskevatten. En cirka tredje del av medlen används direkt till vattenvård. Mer information om fiskevårdsavgifter på webbplatsen www.mmm.fi/kalastus.

Fastighetsärenden

Från början av 2010 ska Lantmäteriverket ta hand om inskrivningsärenden som gäller fastigheter. Därefter ska lagfarter, inteckningar och särskilda rättigheter sökas och behandlas på den lantmäteribyrå inom vars område fastigheten ligger. Till slutet av år 2009 behandlas dessa frågor av tingsrätter.

Med lagfart avses inskrivning av fastighetens äganderätt i lagfarts- och inteckningsregistret. Lagfart ska sökas inom sex månader från den dagen då köpvittnet har bestyrkt köpebrevet eller överlåtelsehandlingen. Om fastigheten ska ställas som säkerhet för lån, ska man söka inteckning i fastigheten. Särskilda rättigheter är bl.a. arrenderätt, skogsavverknings- eller pensionsrätt.

Flyttning av inskrivningsärendena till Lantmäteriverket stärker verkets ställning i fastighetsärenden. Därtill ger centraliserade tjänster verket bättre möjligheter att utveckla behandlingen av inskrivningsärendena, det elektroniska inskrivningssystemet och fastighetsdatasystemet.

Livsmedel och hälsa

En ny lag om växtförädlarrätt träder i kraft i början av år 2010. Den största ändringen gäller registermyndigheten som i fortsättningen är Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Evira svarar för godkännande, publicering och registrering av växtförädlarrätter som tidigare behandlades på växtförädlarrättsbyrån. Byrån har upphört med verksamheten. Avsikten är också att förtydliga lagens struktur och beakta bättre kraven i den internationella konventionen för skydd av förädlingsprodukter (UPOV).

Lagen om växtförädlarrätt gäller beviljande av nationella växtförädlarrätter. En förädlare av en ny växtsort kan ansöka om en växtförädlarrätt och skydda sorten på detta sätt. Utan samtycke av sortägaren kan ingen producera förökningsmaterial av sorten, bearbeta förökningsmaterial av sorten för förökningsändamål eller sälja, exportera eller importera förökningsmaterial av sorten.

Syftet med lagen är att trygga tillgången på sorter som lämpar sig för Finlands förhållanden och säkra växtförädlarnas rätt till ersättning när det gäller att använda de förädlade sorterna. Ersättningarna bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för att förädla växtsorter. Årligen beviljas i genomsnitt tio nya växtförädlarrätter.

Jordbruk

Lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd ändras i början av år 2010. I lagen ska beaktas de ändringar som följer av halvtidsöversynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Lagändringen ger statsrådet befogenhet att utfärda bestämmelser om grunderna för nya former av särskilda stöd (stöd enligt artikel 68). I lagen tas också in en bestämmelse som stipulerar att stöd eller bidrag som EU helfinansierar, inte beviljas om det totala beloppet ligger under 200 euro.

Regionförvaltningens reform medför ändringar i förordningar

Regionförvaltningsreformen i början av 2010 innebär också ändringar i lagar som gäller regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter. Merparten av ändringarna är av lagteknisk karaktär.

Skogscentralernas direktioner ska få nya medlemmar från landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna som inleder verksamheten i början av 2010. På detta sätt stärks samarbetet mellan skogscentralerna och statens regionförvaltning. Direktionerna behandlar och fattar beslut om skogscentralernas centralaste frågor. Direktionerna behandlar dock inte enskilda myndighetsfrågor som sköts av skogscentralernas separata enheter.

Även Skogsforskningsinstitutets organisation ändras från början av nästa år. Institutets nuvarande nio verksamhetsenheter omorganiseras och integreras i fyra nya administrativa regionala enheter. Verksamhetsenheternas direktörstjänster dras in och i stället inrättar forskningsinstitutet fyra regiondirektörstjänster.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

konsultativa tjänstemannen Juha Palonen (jordbruk), tfn 09-160 52935
specialsakkunnig Marja Savonmäki (livsmedel och hälsa), tfn 09-160 52688
överinspektör Roni Selén (fiske), tfn 09-160 52726
regeringsrådet Vilppu Talvitie (skogssektorns organisationer), tfn 09-160 52293
äldre regeringssekreterare Elma Solonen (inskrivningsärenden av fastigheter), tfn 09-160 52709

Sirkka-Liisa Anttila