Hoppa till innehåll
Media

Ändringar vid årsskiftet inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2015 10.15
Pressmeddelande

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde träder vid årsskiftet i kraft bl.a. en nya lag om fiske och en lag om hanteringen av invasiva främmande arter. Även lagarna som gäller veterinärverksamhet ändras.

Lagen om fiske träder i kraft

Den nya lagen om fiske träder i kraft den 1 januari 2016. Lagens syfte är att trygga fiskarnas naturliga reproduktion samt goda fiskemöjligheter. I fortsättningen är fiskeregleringen det centrala verktyg som man använder för att förvalta fiskbestånd. Användningen och förvaltningen av fiskresurser bygger allt mer på information som samlas in om fiskbestånden och fisket.

För fritidsfiskare är den största förändringen en förenkling av tillståndssystemet. I den nya fiskevårdsavgiften kombineras den tidigare fiskevårdsavgiften och det länsvisa tillståndet för handredskapsfiske. Fiskevårdsavgiften ger rätt att fiska med ett spö och omfattar nästan hela Finland.

Ytterligare information:
Hasse Härkönen, informatör, tfn 02951 62011
http://mmm.fi/sv/lag-om-fiske
I fortsättningen kan man fiska i hela Finland mot en fiskeavgift (Forststyrelsens pressmeddelande 9.11.2015

EU-förteckning över främmande arter och en ny lag om hanteringen av invasiva främmande arter

EU:s förteckning över främmande arter träder i kraft i början av 2016. Förteckningen innehåller fem främmande arter som förekommer i Finlands natur: av växterna tromsöloka, bredloka och skunkkalla, av de ryggradslösa djuren signalkräfta och ullhandskrabba. Arter som ingår i förteckningen får inte importeras, säljas, odlas, användas eller sättas ut i naturen i EU.

Ett nationellt lagförslag med syftet att främja bekämpningen av invasiva främmande arter behandlas för närvarande i riksdagen. Lagen ger också möjlighet att ta fram en lista på nationellt invasiva främmande arter som kan orsaka skada i synnerhet i våra förhållanden.

Ytterligare information:
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259 (EU:s förteckning över främmande arter)
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 456 (nationell lag om främmande arter)
EU-förteckning över invasiva främmande arter klar – Finland får också en lag om hantering av risker (Pressmeddelande 7.12.2015)

Ändringar som gäller lagar om veterinärverksamhet

En lag om ändring av lagen om djursjukdomar träder i kraft vid årsskiftet. Preciseringar och begränsningar som krävs på grund av Europeiska unionens bestämmelser om statliga stöd har gjorts i bestämmelser som gäller kostnader och skadestånd som betalas inom jordbrukssektorn och vattenbrukssektorn på grund av djursjukdomar. Artificiell insemination av hästar underlättas genom att kravet på godkännande av anläggningar för lagring av sperma som är avsedd för insemination av hästar i Finland slopas. Även kraven i fråga om gränsöverskridande rentransporter har lättats upp.

Vid årsskiftet träder också en lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket i kraft.  I lagen har sådana ändringar gjorts som krävs i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, och som lättar upp legitimeringsförfarandet för veterinärer som kommer till Finland från en annan EU-medlemsstat. Processen för behandling av klagan som gäller veterinärernas verksamhet har gjorts klarare.

Ytterligare information:
Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 361
Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 244

Jord- och skogsbruksministeriet samordnar landsbygdspolitiken och skärgårdspolitiken

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens och skärgårdsdelegationens uppgifter förs över från arbets- och näringsministeriet till jord- och skogsbruksministeriet den 1 januari 2016. I och med överföringen kommer jord- och skogsbruksministeriet också att sköta förvaltningen av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden och statsbidrag till Byaverksamhet i Finland rf. I samband med överföringen kommer tre personer från arbets- och näringsministeriets regionavdelning att övergå till jord- och skogsbruksministeriet.

De största ekonomiska resurserna för landsbygdsutveckling kommer från det av EU delfinansierade programmet för utveckling av landsbygden, som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för. Överföringen av den nationella landsbygdspolitiken till jord- och skogsbruksministeriet innebär en återförening med EU:s landsbygdsutveckling, något som ytterligare stärker samverkan mellan EU-finansierad verksamhet och nationell verksamhet. Ansvaret för regionalpolitiken som helhet, liksom den stadspolitiska samordningen, kvarstår vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:
Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2264
Jord- och skogsbruksministeriet samordnar landsbygdspolitiken och skärgårdspolitiken från och med den 1 januari 2016 (Nyhet 16.12.2015)

Genomförandet av Inspire-direktivet kompletteras och preciseras

Vid årsskiftet träder en lag om ändring av lagen om en infrastruktur för geografisk information (RP 83/2015) i kraft. I lagen föreskrivs om det nationella genomförandet av Inspire-direktivet för att skapa en övergripande infrastruktur för geografisk information på unionsnivå. Genom lagändringen görs kompletteringar och preciseringar i det nationella genomförandet av direktivet  utifrån Europeiska kommissionens synpunkter om ärendet mellan Finland och kommissionen. Dessutom beaktas ändringarna i de genomförandebestämmelser för direktivet som ingår i kommissionens förordningar.

Ytterligare information:
Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 0295 16 2379