Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2018

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 11.18
Pressmeddelande

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde kommer att ske bland annat följande: Forststyrelsens tillstånd för spöfiske blir gratis för personer under 15 år och fastighetsförrättningsavgiften sänks. Fiskevårdsavgiften höjs och det europeiska sekretariatet för CEWP-nätverket, som främjar vattensamarbetet mellan Kina och EU, flyttar till Finland.

Forststyrelsens spöfisketillstånd gratis för personer under 15 år

Från och med årsskiftet är spöfisketillståndet för personer under 15 år i regel avgiftsfritt. Detta gäller dock inte de tillstånd som beviljas för fiske i de områden i Tana älvs och Näätämöjokis vattendrag, de områden i Tuulomajokis och Paatsjokis vattendrag eller de områden i Torne älvs och Ounasjokis vattendrag där lax och öring stiger eller vissa andra tillstånd som beviljas för särskilda fiskeplatser. Med reformen vill man uppmuntra unga att röra sig i naturen och väcka intresset för jakt och fiske och som hobby.

Forststyrelsens fiskeplatser kräver i allmänhet utöver fiskevårdsavgiften ett separat fisketillstånd eftersom fiskeplatserna är ström- och forsområden där det förekommer vandringsfisk eller så är de fredade särskilda områden.

Läs mer: Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 14.12.2017

Ytterligare information:
Vilppu Talvitie, regeringsråd, tfn  0295 16 2417

Fiskevårdsavgiften höjs vid ingången av året

För fiskevårdsavgiften har fastställts nya priser: 45 euro för ett kalenderår, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn. Dessutom ska antalet betalda fiskevårdsavgifter tas till utgångspunkt vid beredningen av budgeten.

Alla fiskare i åldern 18 - 64 år som fiskar med något annat fiskeredskap än metspö, pilk eller strömmingshäckla ska betala en fiskevårdsavgift.

Läs mer: Pressmeddelande 11.12.2017

Ytterligare information:
Roni Selén, fiskeriöverinspektör, tfn 0295 16 2462

Sänkta avgifter för fastighetsförrättningar

Fastighetsförrättningsavgifterna sänks med ungefär 0,8 procent vid ingången av år 2018. Den vanligaste fastighetsförrättningen är styckning av en egnahemshustomt under 1 000 kvadratmeter.  Förrättningsersättningen för styckning sjunker med ca 2,3 procent till 850 euro. Orsaken till de ändrade avgifterna är effektivisering av Lantmäteriverkets fastighetsförrättningar och verksamhetsförfaranden.

Läs mer: Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande 14.12.2017

Ytterligare information:
Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2300

Jordbrukare kan ingå förbindelse som gäller djurens välbefinnande också för år 2018

En aktiv jordbrukare kan år 2018 ingå en ny förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande. Förbindelseperioden börjar den 1 januari och löper ut den 31 december 2018. Förbindelsen kan gälla nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. Jordbrukaren får välja mellan de djurartsspecifika åtgärderna, dock inte immunokastrering av slaktsvin eller utomhusvistelse för höns och kalkoner.

Ersättningen är en av de EU-delfinansierade ersättningarna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 20 14 - 2020. För ersättningen kommer att behövas uppskattningsvis 52,0 miljoner euro år 2017. Europeiska unionen står för 42 procent av denna summa.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer: Landsbygdsverkets pressmeddelande om ansökan om ersättning för djurens välbefinnande

Ytterligare information:
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 1240
Antero Nikander, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2403

Finland har en central roll i vattensamarbetet mellan Kina och EU 2018-2019

Sekretariatet för CEWP-nätverket (China Europe Water Platform) som främjar samarbetet mellan Kina och EU flyttar till Finland den 1 januari 2018. När Finland leder sekretariatet åren 2018-2019, kommer vattensamarbetets fokus att ligga på cirkulär ekonomi och att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Sekretariatet leds av jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. CEWP-nätverket bidrar till samarbetet mellan Kina och Europa när det gäller att använda vattenresurser på ett hållbart sätt.

Läs mer: Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande 19.12.2017

Ytterligare information:
Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, tfn 0295 16 2086
Olli-Matti Verta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2123

Tillståndsprocessen som gäller insekter och andra nya livsmedel ska ändras

Europeiska unionens nya förordning om nya livsmedel och jord- och skogsbruksministeriets nya förordning som gäller nationella arrangemang träder i kraft vid årsskiftet.

Den nya EU-förordningen och de nationella bestämmelserna ändrar processen för att släppa ut på marknaden nya livsmedel, till exempel insekter. De nya bestämmelserna tillämpas från och med den 1 januari 2018 på produkter som släpps ut på marknaden och som enligt förordningen definieras som nya livsmedel. 

Tillståndsprocessen för nya livsmedel centraliseras i fortsättningen, det vill säga att kommissionen tar emot ansökningarna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gör en riskbedömning.  Samtidigt övergår man från sökandespecifika marknadsföringstillstånd till allmänna för alla tillgängliga tillstånd.

Till exempel att använda hela insekter som livsmedel kräver i fortsättningen ett marknadsföringstillstånd som baserar sig på en riskbedömning. På insekter som används som livsmedel och som släppts ut på marknaden före den nya förordningens ikraftträdande tillämpas dock övergångsbestämmelser. Insekterna får stanna kvar på marknaden förutsatt att man under år 2018 lämnar in en tillståndsansökan hos kommissionen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira svarar på frågor om tillståndsprocessen.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är Evira kontaktmyndigheten som bistår ministeriet i uppgifter som kräver vetenskaplig sakkunnighet. Nämnden för nya livsmedel som skött uppgiften hittills ska avsluta sitt arbete. Evira ska särskilt ta ställning till om det går att tillämpa ett förenklat tillståndsförfarande på livsmedel från tredje länder när livsmedlen förs in på EU-marknaden. Grunden för förfarandet är en dokumenterad bakgrund om trygg användning.

Ytterligare information:
Leena Mannonen, handelsråd, tfn 0295 16 2177

Jaktvårdsavgift stiger till 39 euro

Jaktvårdsavgiften stiger med sex euro år 2018. Avgiften är 39 euro från och med år 2018.

Med den höjda avgiften ska utvecklas jaktvårdsföreningarnas verksamhet och tjänsten Omariista och skötas viltets levnadsmiljöer allt bättre.

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2391

Bioekonomi Djur och växter EU och internationella frågor Fiskar Forskning och utveckling Landsbygd Lantmäteri och geografisk information Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar Vatten Vilt