Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 15.00
Pressmeddelande

Vid årsskiftet träder ändringen av foderlagen och livsmedelslagen i kraft inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Vidare blir utbetalningen av ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre orsakade av stora rovdjur snabbare, bestämmelser om Lantmäteriverkets avgifter ändras och kriterierna som gäller definitionen av skärgård utreds.

Ändringen av foderlagen träder i kraft

Enligt den reviderade lagen ska Livsmedelsverket få flera myndighetsuppgifter som gäller export och som verket i praktiken redan har skött. En ny uppgift för Livsmedelsverket är att utfärda exportintyg. Enligt lagen ska Livsmedelsverket vid behov medverka i arbetet med att utreda de importkrav som myndigheterna i mottagarlandet ställer och de eventuella transiteringskraven när foder exporteras till länder utanför EU. Livsmedelsverket ska också efter behov upprätta tullklareringsrapporter och andra nödvändiga handlingar. I praktiken sköter Livsmedelsverket redan dessa uppgifter, även om det inte tidigare har funnits uttryckliga bestämmelser om det i foderlagen.

Den nya foderlagen upphäver jord- och skogsbruksministeriets förordning om genomförande av offentlig kontroll av foder och ändrar jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen.  Utvecklingen av foderlagstiftningen ska säkerställa att fodret är säkert för djuren och att kvaliteten på animaliska livsmedel är god.

Ytterligare information:
Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62 445, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Hannu Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 62 445, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Ändringen av livsmedelslagen träder i kraft, ändringar också i lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Syftet med ändringen av livsmedelslagen är att ytterligare minska det administrativa arbete som lagstiftningen medför för aktörerna och tillsynsmyndigheterna inom livsmedelsbranschen, dock utan att riskera livsmedelssäkerheten. Den nya lagen följer Europeiska unionens kontrollförordning som tillämpats sedan december 2019.

Den första ankomstkontrollen av livsmedel av animaliskt ursprung integreras i den riskbaserade livsmedelstillsynen. Kraven på egenkontroll och rutinerna som gäller livsmedelshygienisk kompetens ska lättas upp. I lagen finns bestämmelser om nya instrument som underlättar myndigheternas kontrollarbete och förbättrar konsumentskyddet. Livsmedelsverket ska sköta exportrelaterade uppgifter för att underlätta livsmedelsexporten.

I livsmedelslagen har också tagits in en bestämmelse om aktörens tillförlitlighet. Målet är att förebygga grå ekonomi och förbättra konsumentskyddet. Samtidigt ändras lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi på motsvarande sätt. Den riskbedömning som föregår arbetet med att fastställa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester överförs från Livsmedelsverket till Säkerhets- och kemikalieverket. Även lagen om växtskyddsmedel ändras på motsvarande sätt.

Ytterligare information:
Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 02951 62 438, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Hannu Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 62 445, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Utbetalning av ersättning för skador som stora rovdjur orsakar på hundar, husdjur och lösöre blir snabbare

Från ingången av 2020 är det möjligt för kommunerna att betala full ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre genast efter ersättningsbeslutet. Ersättningen för skador på renar och jordbruk betalas fortfarande året efter skadeåret eftersom bägge har kalkylmässiga element som inte är kända när ansökan lämnas in. Snabbare ersättningar är möjliga på grund av den ändring av viltskadelagen som trädde i kraft i mars.

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 02951 62 432, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Åtta skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdel behåller sin ställning

Statsrådet har i sin förordning fastställt åtta skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdel. Delegationen föreslog att kommunerna enligt den gällande förordningen ska fortsätta som skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel. Bland dessa finns kommuner som ligger både i Inre Finland och vid kusten.

Förordningen träder i kraft vid ingången av 2020 och gäller tills vidare.

Statsrådet förklarar som skärgårdskommuner de kommuner i vilka skärgårdsförhållandena utgör ett väsentligt hinder för kommunens utveckling. Detta baserar sig på skärgårdslagen. Bestämmelserna om skärgårdskommuner kan också tillämpas på en skärgårdsdel i en annan kommun än en skärgårdskommun. Dessa kommuner är så kallade kommuner med skärgårdsdel.

Skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel får skärgårdstillägg i form av statsandelar. Utöver de ekonomiska effekterna är det viktigt för kommunerna att statsrådet förklarar kommunerna som skärgårdskommuner eller kommuner med skärgårdsdel eftersom det visar att staten identifierar och erkänner skärgårdens särskilda förhållanden samt behovet av de särskilda åtgärder som dessa förhållanden kräver.

En arbetsgrupp ska utreda kriterierna för bergreppet skärgård

Begreppet skärgård och kriterierna för skärgårdskommuner ger rum för tolkning. Därför har skärgårdsdelegationen beslutat tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram kriterier som bättre beskriver skärgården och skärgårdskommunerna. Arbetsgruppen inleder arbetet i januari 2020. Samtidigt bedömer man behovet av att uppdatera förordningen om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel. Vidare utreds behovet av att uppdatera skärgårdslagen i fråga om de paragrafer som definierar skärgården och skärgårdskommunerna. Arbetet med kriterierna görs i tätt samarbete med skärgårdskommunerna och kommunerna med skärgårdsdel.

Då kommun förklaras såsom skärgårdskommun och område såsom kommuns skärgårdsdel, ska detta grunda sig på den bofasta befolkningens storlek i vederbörande skärgård och dess andel av kommunens befolkning samt på trafikförhållandena och svårigheterna i fråga om tillgången på basservice (Skärgårdslagen, 9 § Skärgårdskommun). Till skärgården anses höra sådana öar i havsområdet och i insjövattendragen som saknar fast vägförbindelse samt andra öar och områden på fastlandet vilka i övrigt i fråga om sina förhållanden kan jämföras med skärgården (Skärgårdslagen, 3 § Begreppet skärgård).

Ytterligare information:
Sandra Bergqvist, Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot, tfn 09 432 3137, sandra.bergvist@eduskunta.fi
Elina Auri, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, ledande sakkunnig, tfn 0400 744 900, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Ändringar i bestämmelserna om Lantmäteriverkets avgifter

Vid årsskiftet träder Lantmäteriverkets nya avgiftsförordningar i kraft. För fastighetsförrättningar tas ut i fortsättningen allt oftare fasta priser och avgifterna bestäms enligt förrättningens tidpunkt. Detta innebär avsevärt bättre kundorientering eftersom kunden allt oftare känner till priset på den förrättning som hen ansökt om på förhand. De nya förordningarna höjer också till vissa delar de priser som kunderna ska betala. Orsaken till prisstegringen är att kostnaderna för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori har ökat påtagligt. Trots detta kan vissa priser på motsvarande sätt sänkas på grund av att Lantmäteriverkets verksamhet effektiviseras.

Avgiftsförordningarna:

  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2020

Ytterligare information:
Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 02951 62 379, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings- och utvecklingssektor inrättas en kommunikationsenhet

Vid ingången av 2020 delar man upp ministeriets förvaltnings- och kommunikationsenhet i en personal- och förvaltningsenhet och en kommunikationsenhet. Förvaltnings- och utvecklingssektorn har följande sammansättning från och med 2020: personal- och förvaltningsenhet, styrnings- och ekonomienhet och kommunikationsenhet.

Ytterligare information:
Eeva Pystynen, förvaltningsdirektör, 02951 62 357, fornamn.efternamn(at)mmm.fi