Hoppa till innehåll
Media

Miljöministrarna vill nå enighet om EU:s LULUCF-förordning

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2017 15.02
Pressmeddelande

Fredagen den 13 oktober sammanträder EU:s miljöministrar i Luxemburg för att inom ramen för klimatpaketet för 2030 förhandla om ansvarsfördelningen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln och om den s.k. LULUCF-förordningen, dvs. om hur kolsänkor och de utsläpp som orsakas av mark- och skogsanvändning ska beaktas i EU:s klimatmål. Finland representeras vid mötet av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Utsläppshandelsdirektivet och ansvarsfördelnings- och LULUCF-förordningarna bildar tillsammans en helhet genom vilken EU verkställer klimatavtalet från Paris.

”Enligt Parisavtalet ska kolsänkorna och utsläppen vara i balans i slutet av århundradet. Finlands mål är ett koldioxidneutralt samhälle före 2045. För att uppnå detta mål behöver vi våra skogar. Det är viktigt att förhandlingsresultatet stöder en hållbar användning av skogarna”, framhåller minister Tiilikainen.

Förslaget till LULUCF-förordning är nära kopplat till förslaget om ansvarsfördelning. I kommissionens förslag till ansvarsfördelning är Finlands utsläppsminskningsåtagande -39 % fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. I förhandlingarna strävar Finland efter en lösning där sektorn för markanvändning inte medför kalkylmässiga utsläpp för Finland.

Rådets diskussion om LULUCF förs utifrån det kompromissförslag som ordförandelandet Estland lagt fram. Förslaget innehåller ett kompensationssystem där man beaktat specialfrågor som rör skogsrika länder. Finlands mål är att förslaget ska tillåta ökad avverkning med tanke på behoven inom ett hållbart skogsbruk och en långsiktig uppföljning av utvecklingen när det gäller kolsänkor. Utöver detta föreslår Finland att de utsläpp som uppstått i samband med tidigare förlust av skogsareal ska inkluderas i kompensationssystemet.

Om ministrarna når enighet vid mötet, fortsätter behandlingen av ansvarsfördelnings- och LULUCF-förordningarna i form av samråd på trepartsbasis mellan EU-parlamentet, kommissionen och rådet. Slutliga beslut väntas i början av 2018.

Rådet har för avsikt att vid sitt möte också anta slutsatser om EU:s gemensamma förhandlingsmandat inför klimatmötet COP23 i Bonn och FN:s miljöförsamling (UNEA) i Nairobi i början av december. Finland stöder förslagen till slutsatser.

Minister Tiilikainen har också sammankallat Green Growth Group, som företräder länder med avancerad miljöpolitik, för att i Luxemburg diskutera de aktuella EU-förordningarna men också EU:s fleråriga ram för internationell klimatfinansiering och revideringen av den långsiktiga strategin för ett koldioxidsnålt samhälle.

Mer information:

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi

Heikki Granholm, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 130, fornamn.efternamn@mmm.fi (frågor som rör markanvändnings- och skogssektorn)

Tuija Talsi, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 285, fornamn.efternamn@ym.fi (ansvarsfördelningen)

Jussi Palmén, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn 0295 250 219, fornamn.efternamn@ym.fi (förfrågningar om intervjuer)

Natur och klimat Skogar