Hoppa till innehåll
Media

Förslag om ett nationellt tillägg till miljöstödet dras tillbaka

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2008 12.25
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag beslutat att förslaget till Europeiska kommissionen om ett nationellt tillägg till miljöstödet för jordbruket dras tillbaka. Tilläggsstödet ansågs inte vara genomförbart på de villkor som krävs av kommissionen. Stödsystemet skulle ha blivit mer invecklat och det skulle ha rått osäkerhet över hur mycket stöd som betalas ut. Dessa skäl har gjort att också statens och jordbruksproducenternas (MTK och SLC) förhandlare för det nationella stödet för jord- och trädgårdsbruket har rekommenderat den 4 september 2008 att förslaget om ett nationellt tilläggsstöd dras tillbaka.

Medlen för tilläggstödet, som överfördes från det nationella stödet för jord- och skogsbruket till miljöstödet för år 2008 (14,6 miljoner euro), ska överföras till gårdsbrukets utvecklingsfond MAKERA. Medlen kommer i första hand att inriktas på en förbättring av växtproduktionens konkurrenskraft i Södra Finland och en effektivare miljövård. Lämpliga investeringsmål på dessa områden är t.ex. täckdikning, torkanläggningar och varulager. Från och med år 2009 kommer man att bestämma skilt om hur medlen som reserverats för tilläggsstödet används.

Miljöstödnivåerna för jordbruket sänktes för perioden 2007–2013 med utgångspunkt i kostnader och inkomstförluster från år 2005. Produktionsinsatserna och priserna för jordbruksprodukter har stigit på senaste tid, vilket ledde till att Finland i början av 2008 föreslog diverse höjningar av miljöstödet till kommissionen. För basåtgärder som gäller åkergrödor föreslogs en höjning av stödnivån på 10 euro per hektar i stödregionerna A och B, och 5 euro per hektar i stödregionerna C. Vidare föreslogs en höjning på 20 euro per hektar av stödet för ekologisk produktion i Fastlandsfinland.

Kommissionen godkände inte höjningarna på de villkor som Finland lade fram. Enligt kommissionen kunde stödnivåerna justeras om man utgår ifrån de genomsnittliga priserna från de två föregående åren och justeringarna görs med två års mellanrum. I samband med varje justering skulle stödnivån kunna lämnas oförändrad, höjas eller sänkas. De nya stödnivåerna skulle träda i kraft i alla nya förbindelser och avtal om ekologisk produktion som ingås, och med jordbrukarens samtycke även i gamla förbindelser.

Höjningen skulle ha inneburit att två parallella miljöstödsystem måste förvaltas samtidigt. I nya förbindelser och avtal om ekologisk produktion skulle detta ha skapat osäkerhet bland jordbrukarna när det gäller miljöstödsnivån efter de två första åren. Justeringsregeln skulle dessutom ha gjort att höjningen av miljöstödet blir betydligt mindre än vad som föreslås.

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:
Esa Hiiva, förhandlande tjänsteman, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225