Ansökningstiden för överlåtbara nyttjanderätter för lax är 3.2.– 10.3.2017

I Fastlandsfinland tog man för fisket efter strömming, vassbuk och lax ett nytt fiskekvotssystem i bruk från början av år 2017. Enligt det nya fiskekvotssystemet fördelas Finlands strömmings-, vassbuks- och laxkvoter i andelar, dvs. som överlåtbara nyttjanderätter till kommersiella fiskare. En överlåtbar nyttjanderätt visar hur stor promilleandel innehavaren av nyttjanderätten är tillåten att använda av Finlands årliga fiskekvot. I fortsättningen kan överlåtbara nyttjanderätter överföras till en annan kommersiell fiskare som uppfyller kriterierna genom t.ex. försäljning.

Ansökan ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet så fort som möjligt och senast 10.3.2017

 

Offentlig delgivning

I enlighet med 55 och 62 § i förvaltningslagen meddelas att jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 6 februari 2017 dnr 158/04.04.03.01/2017 om ansökningstiden (10.3.2017) för överlåtelsebara nyttjanderätter för lax finns framlagt vid jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor, på adressen Regeringsgatan 3, Helsingfors, till och med den 31 mars 2017.

Den offentliga delgivningen i denna kungörelse anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen i Officiella tidningen. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet.

Helsingfors den 6 februari 2017, Jord- och skogsbruksministeriet

 

Mer information

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162494   E-postadress:


Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162404   E-postadress: