Arbetet med att bereda aktörsspecifika fiskekvoter går framåt 

Regleringen av kommersiellt fiske i havsområdet ska ändras. Ändringarna gäller utnyttjande av fiskresurser, insjöfartyg och marknadsorganisation för fisk. Reformen är en del av införandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik. 

När man jämför med dagens läge är den största ändringen i regeringens proposition att fiskekvoterna för strömming, vassbuk och lax ändras till överlåtbara nyttjanderätter som beviljas företag och yrkesutövare enligt fångsten under de tidigare åren. De egentliga aktörsspecifika fiskekvoterna ska årligen fördelas utifrån nyttjanderätterna.  Såväl överlåtbara nyttjanderätter som är i kraft i flera år  som årliga aktörsspecifika fiskekvoter kan överföras mellan aktörerna t.ex. genom försäljning.  

För att man ska få en helhetsbild av regeringspropositionen och den därtill relaterade lagstiftningen, har jord- och skogsbruksministeriet gjort en sammanställning av andra till lagförslaget anknytande författningar som gäller laxfiske i havsområdet och närmare bestämmelser om fiskekvotsystemet. Även dessa författningar är under arbete och ska på remiss hösten 2016. 

Begäran om utlåtande om utkast till en regeringsproposition med förslag till lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik: https://mmm.fi/sv/paremiss

Bakgrundsinformation:
Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om laxfiske i havsområdet och i Simo älv (förordningen ska på remiss hösten 2016)
Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Mer information

Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162458   E-postadress:


Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162494   E-postadress: