Ansökningstiden för nästa års investeringsstöd börjar i slutet av oktober

Jord- och skogsbruksministeriet 18.9.2008 7.56
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har som mål att 2009 års objekt för investeringsstödet fastslås senast i mitten av oktober. Avsikten är att ansökningstiden börjar i slutet av oktober och löper ut i början av januari 2009.

Systemet med jordbrukets strukturstöd reformerades i början av året. I fortsättningen är det inte längre möjligt att kontinuerligt ansöka om investeringsstöd till jordbruket, utan ansökningsomgångar ordnas årligen. Avsikten är att TE-centralerna är färdiga med stödbesluten senast i slutet av mars varefter stödmottagarna kan inleda bygginvesteringar och andra projekt.

I första hand beviljas det stöd för etablering av jordbruk och objekt för investeringsstödet enligt 141-lösningen. Om anslaget inte räcker till alla sökande som uppfyller kraven, tillämpas en valprocedur. Ansökningarna ska jämföras utgående från investeringens lönsamhet och gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden, såsom företagarens arbetsmiljö, en hållbar användning av naturresurser eller djurens välbefinnande.

Jordbrukets investeringsstöd kan beviljas en lantbruksföretagare som vid ansökningstidpunkten har fyllt 18 år men inte 63 och fyller kraven på utbildning och yrkeskompetens.

Den företagsverksamhet som ska ges stöd måste ha förutsättningar för en kontinuerlig lönsamhet och bedrivandet av jordbruk måste vara av väsentlig betydelse med tanke på sökandens utkomst. Den årliga företagarinkomsten från gårdsbruksenheten ska uppgå till minst 17 000 euro och utgöra minst 25 procent av den sammanlagda summan av sökandens alla företagarinkomster, skogsbruksinkomster, löneinkomster och andra regelbundna inkomster. Dessa krav ska vara uppfyllda senat det femte kalenderåret från tidpunkten för beviljande av stödet.

När stöd beviljas för täckdikning, inköp av mark och vissa andra objekt, ska jordbrukets kassarest vara minst 17 000 euro.

I investeringsstöd kan beviljas högst 500 000 euro per stödmottagare under varje beskattningsperiod på tre år. I vissa fall kan stödbeloppet höjas 1,5 gånger eller fördubblas.

Maximibeloppet av de godtagbara kostnaderna fastslås med hjälp av investeringsobjektets enhetskostnader. Av sökanden kan också krävas en redogörelse för att kostnaderna baserar sig på gängse prisnivå.

För bygginvesteringar beviljas inte stöd om stödbeloppet enligt ansökan ligger under
5 000 euro. När det gäller andra åtgärder är beloppet 2 000 euro.

Det är inte längre möjligt att bevilja investeringsstöd för påbörjade åtgärder. Det är alltså inte tillåtet att köra igång med ett projekt förrän TE-centralen har tagit beslut om stödet. Ett byggprojekt betraktas som påbörjat när grundläggningsarbetet har inletts genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt. Om grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, har projektet inletts när det slutliga entreprenadavtalet eller avtalet om att låta utföra arbetet, har undertecknats.

Jordbrukets investeringsstöd beviljas i form av understöd, räntestöd för räntestödslån eller som en borgensförbindelse på statens vägnar eller en kombination av dessa.

I år har det ordnats två ansökningsomgångar. I maj-juni var det möjligt att ansöka om investeringsstöd för täckdikning och vissa inköp av mark. Stöd beviljades för 167 täckdikningsprojekt och ca 10 markinköp. Ansökningstiden för stöd för värmeanläggningar och vissa bygginvesteringar inom fjäderfä- och pälsdjurshushållningen går ut på fredag denna vecka.

Ansökan om startstöd till unga jordbrukare inleddes i maj. Startstöd för etablering av jordbruk har beviljats 57 jordbrukare. Ansökningstiden är kontinuerlig.

Objekt för investeringsstöd år 2009

Under förhandlingarna om det nationella stödet nåddes en överenskommelse om objekten för investeringsstödet (bilaga). I bilagan presenteras också de planerade stödnivåerna för räntestöd och understöd. Utkastet till förordning om investeringsstöd har sänts för utlåtande.

Ytterligare upplysningar:
lantbruksrådet Esko Juvonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 45, 040 733 6218
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, Landsbygdsverket, tfn 020 77 25 689, 040 543 0414

Bilagan på webbplats http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/080918_investointituki.html