Arbetsgrupperna inleder arbetet med ny djurskyddslag

Jord- och skogsbruksministeriet 27.9.2012 8.53
Pressmeddelande -

Beredarna av en ny djurskyddslag har utsetts och arbetet inleds med ett seminarium i Helsingfors i dag. Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en styrgrupp och en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till en ny djurskyddslag. Målet är att uppdatera den delvis föråldrade djurskyddslagen så att den följer grundlagens krav samt att göra djurskyddslagstiftningen klarare. Enligt planerna ska regeringens proposition med förslag till en ny djurskyddslag lämnas till riksdagen år 2014.

Avsikten med lagreformen är att förbättra djurens välbefinnande och effektivisera djurskyddsövervakningen. Vidare ska man se till att EU:s djurskyddsbestämmelser tillämpas på ett effektivt sätt.

Arbetet inleddes med ett för arbets- och styrgruppsmedlemmar, alla intressentgrupper och medier öppet seminarium. På seminariet presenterades utredningar och enkäter kring de viktigaste reformbehoven i djurskyddslagen.

Utöver de juridiska och samhällsmässiga expertutredningarna har ministeriet kartlagt djurskyddsmyndigheternas, djurhållares, intressentorganisationers, andra intressentgruppers och allmänhetens uppfattningar om de främsta frågor som de tycker är i behov av reform. Allmänheten ges möjlighet att lämna kommentarer till lagberedarna via ministeriets webbplats under hela projekttiden.

Styrgruppens sammansättning:

Ordförande
kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet

Medlemmar
avdelningschef Riitta Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet
budgetrådet Kirsti Vallinheimo, finansministeriet
lagstiftningsrådet Tuula Majuri, justitieministeriet
enhetschef Riitta Maijala, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
direktör Satu Raussi, Centralen för djurens välfärd
kvalitetschef Elias Jukola, Livsmedelsindustriförbundet
verksamhetsledare Kati Pulli, Djurskyddsförbundet Animalia
generalsekreterare Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet
expert Leena Suojala, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK ry
direktör Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
verksamhetsledare Helinä Ylisirniö, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
styrelseordförande Timo Wahlroos, Finlands veterinärförbund
expert Tarja Hartikainen, Finlands kommunförbund
verksamhetsledare Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
direktör Taina Haarahiltunen, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL) ry

Sekreterare
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, jord- och skogsbruksministeriet
regeringssekreterare Hannu Miettinen, jord- och skogsbruksministeriet
jurist Minna Ruotsalo, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Arbetsgruppens sammansättning:

Ordförande
avdelningschef Riitta Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet

Medlemmar
regeringsrådet Ilkka Turunen, finansministeriet
veterinärrådet Pirkko Skutnabb, jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsrådet Erkki Arnkil, jord- och skogsbruksministeriet
sektionschef Jaana Mikkola, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
länsveterinär Harri Rinne, Lapplands regionförvaltningsverk
vice ordförande Pirjo Kortesniemi, Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
ordförande Risto Rydman, Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
delegationsordförande Olli Ruoho, Finlands veterinärförbund
expert Tarja Hartikainen, Finlands kommunförbund

Sekreterare
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, jord- och skogsbruksministeriet
regeringssekreterare Hannu Miettinen, jord- och skogsbruksministeriet
jurist Minna Ruotsalo, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, tfn 0295 16 2108
avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 0295 16 2107
e-post: fö[email protected]

Information om resultaten från enkäterna och utredningarna samt blanketten för kommentarer:
http://www.mmm.fi/elainsuojelulaki

Jari Koskinen