Överlåtelse och kontroll av användningen av djurläkemedel reformeras

Jord- och skogsbruksministeriet 5.9.2013 11.09
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen att lagstiftningen om medicinsk behandling av djur ska ändras. Den viktigaste ändringen gäller husdjursproduktion som hör till systemet med djurhälsovårdsavtal. Enligt propositionen ska veterinärer få bredare rättigheter att lämna ut läkemedel till de gårdar som anslutit sig till djurhälsovårdssystemet. I lagförslaget ingår en elektronisk journal över medicinförbrukning som förbättrar kontrollen av användningen av djurläkemedel. För att veterinärer ska få överlåta läkemedel utan att undersöka djuret ska gården och veterinären ingå ett avtal om djurhälsovården, veterinären ska besöka gården regelbundet och användningen av läkemedel ska kontrolleras. Näringen, producenterna och myndigheterna har tillsammans arbetat med att utveckla landsomfattande djurhälsovårdssystem i över tio års tid. Bestämmelser om hälsovårdsavtal togs in i veterinärvårdslagen som trädde i kraft för tre år sedan. Det nya bredare systemet bygger på veterinärens och gårdens samarbete. Veterinären tar fram en hälsovårdsplan för djuren och gör regelbundna hälsovårdsbesök på gården. Djurens ägare eller innehavare registrerar de mediciner som djuren får i ett elektroniskt system som myndigheterna använder för att kontrollera och övervaka hälsovården. Målet med lagstiftningen om medicinering av djur är att förebygga de skador som medicineringen orsakar människor, djur och miljö samt främja ändamålsenlig användning av läkemedel inom veterinärmedicinen. Livsmedelssäkerhetsverket är också i fortsättningen den centrala tillsynsmyndigheten, på regionnivå regionförvaltningsverken och på lokalnivå kommunalveterinärer. Vid tillsynen ska följas de allmänna principerna för officiell kontroll av livsmedelskedjan, dvs. planenlighet, riskbedömning, regelbundenhet och öppenhet. Särskild vikt ska fästas vid läkemedel, t.ex. mikrobläkemedel, som kan ge skadliga hälsoeffekter för människor och öka läkemedelsresistensen hos de sjukdomsalstrande bakterierna. Den elektroniska journalen över medicinförbrukningen ger allt noggrannare information om vilka mediciner olika djurarter fått och för vilka sjukdomar. Den förbättrar också kontrollen av användningen av mikrobläkemedel. Författningar på lägre nivå ska därtill precisera villkoren för användning och överlåtelse av läkemedel, vilket bidrar till att hålla medicinförbrukningen under kontroll. Lagarna om medicinering av djur är planerade att träda i kraft vid ingången av år 2014. Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:veterinärrådet Leena Räsänen, tfn 0295 16 2260fö[email protected]