Bestämmelserna om avlivning av djur ingår nu i lag

Jord- och skogsbruksministeriet 4.4.2013 12.48
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen att djurskyddslagens bestämmelser om avlivning och slakt av djur ska ändras. I lagen ska tas in bestämmelser som genomförandet av EU-förordningen om avlivning av animalieproduktionsdjur kräver. Avsikten är att i linje med grundlagen överföra grundläggande bestämmelser om avlivning och slakt av djur från djurskyddsförordningen till djurskyddslagen.

Ytterligare ska det till lagen inom de gränser som förordningen tillåter fogas strängare nationella bestämmelser om avlivning och slakt av djur eller sådana bestämmelser som kompletterar förordningen.

Lagen ändras också så att den är tillämplig för övervakning av att förordningen följs. Bestämmelserna om tillsynsmyndigheter och ordnandet av tillsynen ändras inte.

Ett djur ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med hjälp av en avlivningsmetod som lämpar sig för avlivning av just den djurarten. Djuret får endast avlivas av en person som är tillräckligt förtrogen med avlivningsmetoden och avlivningstekniken och har ett tillräckligt kunnande för att utföra åtgärden.

När man avlivar ett djur, ska man se till att djuret är dött innan man utför destruering eller andra åtgärder. Till lagen fogas också en motsvarande grundläggande bestämmelse om slakt av djur.

För att förbättra övervakningen av avlivningsverksamheten ska verksamhetsutövaren lämna en anmälan till regionförvaltningsmyndigheten innan verksamheten inleds. Detta gäller också djurägare eller djurinnehavare som regelbundet avlivar stora mängder djur på en gång. Bestämmelserna om
administrativa tvångsmetoder ändras så att tillsynsmyndigheten ges rätt att förutom för djurets ägare eller innehavare meddela påbud eller förbud för den som har brutit mot djurskyddslagen.

Bestämmelserna om en särskild slaktmetod som används på religiösa grunder och som tillåter samtidig blodavtappning med bedövning av djuret hålls kvar. Frågan ska diskuteras närmare i samband med den pågående totalreformen av djurskyddslagen.

I strafflagen görs det ändringar av teknisk karaktär som behövs för att bestämmelserna om straff för brott vid slakt och avlivning av djur ska förbli oförändrade.

De ändrade lagarna ska börja gälla den 1 juli.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström, tfn 0295 16 2436
e-post: fö[email protected]