Stödet för växtproduktion i Södra Finland tryggar produktionen av specialgrödor

Jord- och skogsbruksministeriet 21.3.2007 13.14
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag den 21 mars 2007 om stödet för växtproduktion i Södra Finland. Målet är att stödet bevarar lönsamhetsutsättningarna för produktion av specialgrödor i Södra Finland.

Merparten av anslaget (40 miljoner euro) som tidigare har betalts i form av tilläggsdel till miljöstödet överfördes till miljöstödet för jordbruket att användas till tilläggsåtgärder i stödregionerna A och B. År 2007 kan tilläggsdel till miljöstödet betalas bara till de gårdar som har en gällande miljöstödsförbindelse som har ingåtts i enlighet med programperioden 2000–2006. Det belopp som beräknas åtgå till ändamålet är två miljoner euro. Det återstående anslaget om 13 miljoner euro reserverades för stödet för växtproduktion i södra Finland. Dagens beslut gäller fördelning av 8,8 miljoner euro.
Avsikten är att statsrådets förordning senare skall ändras så att den möjliggör utbetalning av 13 miljoner euro. Målet är att stödet för grödor i grupp 1 uppgår till 35 euro, i grupp 2 till 55 euro och i grupp 3 till 150 euro per ha. Detta förutsätter att kommissionen ändrar förordningen om stöd av mindre betydelse. Det väntas också att kommissionen höjer det gårdsspecifika stödtaket. Förordningen väntas bli ändrad under år 2007. Därtill kan grödornas odlingsarealer år 2007 ändra nivån på stödet per enhet.

Avsikten är att stödet betalas i form av s.k. stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) till gårdar som inte har en gällande miljöstödsförbindelse.
För utbetalning av de minimis-stöd gäller lands- och gårdsspecifika stödtak. I detta skede var det möjligt för statsrådet att besluta om användningen av 8,8 miljoner euro enligt landskvoten. Betalningen av stöd på gårdsnivå begränsas av att stödet av mindre betydelse, inklusive stödet för jordbruksrådgivning, kan uppgå till högst 3 000 euro/gård under en treårsperiod. Detta belopp kan betalas på en gång.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn 09-160 527 93