Ett projekt påbörjas för utveckling av skogsbruksfastigheters storlek och strukt

Jord- och skogsbruksministeriet 28.4.2009 6.04
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har ur de gemensamma forskningsresurserna finansierat ett omfattande projekt för utveckling av skogsbruksfastigheters storlek och struktur. Ansökare av projektet är Skogsforskningsinstitutet. Projektet producerar konkreta åtgärdsförslag för utveckling av skogsbruksfastigheters storlek, struktur och nya ägandeformer samt främjande av generationsskiften. Ur varje åtgärdsförslag produceras som stöd för politiska beslut en bedömning av åtgärdens effekter på skogssektorn och nationalekonomin. Projektet varar till slutet av 2011.

Genom utvecklingsprojektet realiseras Nationella skogsprogrammet 2015, för vilket statsrådet angav som målsättning en fördubbling av skogsbruksfastigheternas storlek fram till 2050. Större fastigheter möjliggör ett lönsammare skogsbruk och en mer planmässig drift än idag och säkrar därigenom också industrins virkestillgång. Nya ägandeformer och utveckling av samfällighetsskogar möter den förändrade skogsägargemenskapens behov.

Projektets åtgärdsförslag innefattar bland annat beskattnings- och lagstiftningsmässiga åtgärder för att åstadkomma tidigare generationsskiften och större fastigheter, inrättande av nya ägandeformer såsom fastighets- och investeringsfonder samt kortare tid för skogsägande i form av dödsbon. Inom projektet utvecklas också praxis för nyskiften och samfällighetsskogar som ägandeform.

Jord- och skogsbruksministeriet inrättar också en styrgrupp för projektet, med representation från andra ministerier med befogenheter (justitie-, finans-, samt arbets- och näringsministeriet), Lantmäterianstalten, Tapio, skogscentralerna, MTK och Skogsindustrin rf. Styrgruppen vägleder projektets framskridande och beslutar om åtgärdsförslagens vidarebefordran till den politiska vidareberedningen.

Ytterligare information:
skogsråd Marja Kokkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn. 040-5256267, 09-160 52923,
seniorforskare Harri Hänninen, Skogsforskningsinstitutet, tfn. 040-5233907, 0102111

Sirkka-Liisa Anttila