Regeringen föreslår avträdelsestödet för lantbrukare fram till 2014

Jord- och skogsbruksministeriet 15.10.2009 11.42
Pressmeddelande -

Regeringen beslutade i dag att föreslå riksdagen att avträdelsesystemet för lantbruksföretagare fortsätts. Nu kommer möjligheten att avstå i från att bedriva lantbruk med hjälp av avträdelsestöd att upphöra vid utgången av 2010. I propositionen föreslås att stödsystemet fortsätts så att avträdelsestöd också betalas för avträdelser som genomförs 2011-2014.

Avsikten med avträdelsestödet är att förbättra lantbrukets struktur genom att främja generationsväxlingarna på gårdsbruken och överlåtelserna av tillskottsmark i syfte att förstora gårdsbruksenheternas storlek. I propositionen föreslås det att åldersgränserna för avträdelsestöd hålls oförändrade. Åldersgränsen vid generationsväxling ska fortfarande ligga vid 56 år medan den vid överlåtelse till andra än nära släktingar ska ligga vid 60 år.

Förutsättningarna och villkoren för att beviljas avträdelsestöd ska bevaras oförändrade. Vissa preciseringar och mindre ändringar kommer att göras i lagen. Före avträdelsen ska åkermarken kunna nyskiftas utan att gårdsbruket betraktas som delat. På gårdsbruk som ägs av flera personer kan i begränsade fall gårdsbruket delas både före avträdelsen och i samband med den. När det gäller renhushållning ska det under vissa förutsättningar vara möjligt att maken/makan fortsätter att idka renhushållet. Dessutom ska åkermarken och antalet renar som avträdaren behåller vid överlåtelsen kunna utökas något. Även bestämmelserna om återkrav ska förenhetligas med pensionslagstiftningen och bestämmelserna om förvaltningskostnader ska preciseras. Ändringarna ska också gälla avträdelsestöd som baserar sig på motsvarande tidigare lag. I lagen ska även vissa andra mindre ändringar göras.

De föreslagna lagarna är avsedda att träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom statsrådets förordning. Målet är att vissa av de föreslagna ändringarna ska träda i kraft redan 1.1.2010. Införandet av de föreslagna lagarna förutsätter EU-kommissionens godkännande av det statstöd som ingår.

Fortsättningen av stödsystemet för de avträdelser som genomförs 2011-2014 uppskattas innebära tilläggskostnader på sammanlagt ca 203 miljoner euro. De avträdelser som genomförs och kommer att genomföras 2007-2010 uppskattas medföra kostnader på sammanlagt ca 160 miljoner euro fram till år 2020. Ändringarna av villkoren i stödsystemet antas inte medföra tilläggskostnader jämfört med om stödsystemet fortsattes till fullo med de nu gällande villkoren.

Förslaget om en fortsättning av stödsystemet gjordes av en arbetsgrupp tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet i vilken det ingick representanter ur förvaltningen och producentorganisationerna. Förslaget grundar sig på arbetsgruppens arbete. Utlåtanden om propositionen har begärts av de mest betydande påverkarna.

Närmare information ger vid jord- och skogsbruksministeriet:
lagstiftingsrådet Katriina Pessa, tfn 160 54298, [email protected]

Sirkka-Liisa Anttila