Regeringen stadfäster veterinärvårdslagen

Jord- och skogsbruksministeriet 15.10.2009 10.50
Pressmeddelande -

Regeringen föreslog idag att lagen om veterinärvård stadfästs. Republikens president ska stadfästa lagen på fredagen.

Med veterinärvård avses veterinärtjänster och tillsyn på regional och lokal nivå över livsmedelssäkerheten och över djurs hälsa och välbefinnande. Reformen av veterinärvården är ett led i att verkställa statsrådets principbeslut om utvecklandet av livsmedelstillsynen.

I propositionen föreslår regeringen en ny veterinärvårdslag för att ersätta den gällande veterinärvårdslagen. Lagen syftar till att öka den förebyggande verksamheten inom veterinärvården. Med förebyggande verksamhet strävar man efter att trygga djurs välbefinnande genom att minska förekomsten av djursjukdomar och sjukdomsrelaterade problem. Dessutom syftar man till att minska övriga djurskyddsrelaterade problem bland annat genom att optimera produktionsförhållandena. Målet är också att med förebyggande verksamhet förbättra dels det ekonomiska resultatet av det finska jordbruket och den finska livsmedelsekonomin, dels livsmedelssäkerheten.

Genom lagen strävar man efter att i vid utsträckning införa hälsovårdsavtal i veterinärvården bl.a. genom att precisera att hälsovården för animalieproduktionsdjur ska utgöra en del de kommunala grundläggande veterinärtjänsterna.

I sitt uttalande om antagande av lagen förutsatte riksdagen att behovet av veterinärer för veterinärvården och det eventuella behovet av att öka intagningskvoten till veterinärutbildningen utvärderas skyndsamt. Regeringen vidtar åtgärder för att göra utvärderingen.

Lagarna träder i kraft den 1 november 2009.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

lagstiftningsrådet Timo Rämänen, tfn (09) 160 53406, fö[email protected]

Sirkka-Liisa Anttila