Förordningen för byggande inom hästnäringen förnyades

Jord- och skogsbruksministeriet 13.5.2015 13.38
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har förnyat sin förordning om byggande av byggnader som stöds inom hästnäringen. Den mest betydande ändringen är att byggande av ridhus eller maneger med andra material än trä blir stödbara.

I den förra förordningen var ett av stödvillkoren att stommen och fasaden i nybyggnader av ridhus ska byggas av trä, om det inte finns särskilt tungt vägande skäl att använda något annat material. Ändringen medför större konkurrens mellan byggnadsmaterialena vid byggande av ridhus. På JSM förutspår man ändå att träet förblir den huvudsakliga fasadbeklädnaden.

Lagringskapaciteten och de tekniska kraven för häststallarnas gödselstäder har i JSM:s förordning ersatts med hänvisningar till statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling eller den s.k. nitratförordningen som nyligen trädde ikraft. Nitratförordningen höjer i övrigt klart gödselstädernas minimikrav.

Förordningen träder ikraft den 1.6.2015.

Tilläggsinformation från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, 0295 16 2331
namn.efternamn(at)mmm.fi