Jord- och skogsbruksministeriets budgetproposition 2013

Jord- och skogsbruksministeriet 17.9.2012 8.30
Pressmeddelande -

Enligt regeringens budgetproposition uppgår anslaget för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till sammanlagt 2 705 miljoner euro, vilket innebär en minskning på tre miljoner euro jämfört med 2012 års ordinarie budget. Förvaltningsområdets intäkter är igen 892 miljoner euro, vilket innebär en minskning på två miljoner euro. Besparingarna gäller närmast det nationella stödet till jordbruk och trädgårdsodling samt avträdelsestödet och stödet för vattentjänster.

Anslaget för jordbruk används för att trygga jordbrukets och livsmedelskedjans bär- och konkurrenskraft samt för att förbättra livsmedelskedjans konkurrenskraft. Enligt propositionen uppgår anslaget till 2 046 miljoner euro, vilket innebär en minskning på ca 19 miljoner euro om man jämför med 2012 års budget. Här har man beaktat nedskärningen av det nationella stödet till jordbruk och trädgårdsodling (33 miljoner euro). Av denna summa är 13 miljoner euro en följd av regeringsprogrammets krav på besparingar och 20 miljoner euro bottnar i kommissionens tidigare beslut och nationella riktlinjer. Anslaget för landsbygdsnäringarnas räntestöd växer med omkring 21 miljoner euro. Jordbrukets andel av anslagen under huvudtiteln är 76 procent.
Målet är att säkra att livsmedelskedjan får högkvalitativa råvaror. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska utökas ytterligare. Av den extra satsning som enligt regeringsprogrammet ska gå till den gröna ekonomin avsätts fortsatt 1,58 miljoner euro för att öka andelen eko- och närmat. Med hjälp av åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland förbättrar man miljöns och landsbygdens tillstånd bl.a. genom att minska jordbrukets näringsbelastning och växthusgasutsläpp.
Enligt propositionen får livsmedelssäkerhet och -kvalitet ett anslag på 53 miljoner euro, vilket innebär 0,2 miljoner euro mer än tidigare. Anslaget ska användas för att förbättra säkerheten och kvaliteten hos livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser. Detta ska ske genom att man utvecklar bl.a. kontrollsystemet och ger mer information om kontrollresultaten. Djurens välbefinnande förbättras genom lagstiftningsreformer. Nya farliga växtskadegörare och allvarliga djursjukdomar ska stoppas med hjälp av kontrollinsatser.

För landsbygdsutveckling ska reserveras 171 miljoner euro, vilket innebär 6,5 miljoner euro mer. Den största orsaken till ökningen är närmast att utbetalningarna från programmet för utveckling av landsbygden i det finländska fastlandet blir fler mot slutet av programperioden. Anslaget ska användas för bl.a. utvecklingsprogrammets åtgärder som ska få befolkningsutvecklingen mellan glesbygden och kärnlandsbygden i balans, förbättra sysselsättningen och diversifiera näringsverksamheten. Detta ska bidra till att skapa en konkurrenskraftigare boendemiljö och etableringsplats för företag.

För skogsbruk reserveras 185 miljoner euro som motsvarar ungefär 2012 års nivå.

Av anslaget ska användas 79 miljoner euro för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar samt för ökad användning av klenvirke för energiändamål. Anslaget motsvarar 2012 års nivå. För energistödet för klenvirke ska avsättas 18,0 miljoner euro, dvs. en miljon euro mer än år 2012. För drivning av energivirke beviljas stöd enligt Kemera-lagen tills systemet med energistöd för klenvirke börjar gälla. En intensivare drivning av energivirke leder till att målen om ökad användning av förnybar energi uppnås.

Enligt regeringsprogrammet får Forststyrelsens naturtjänster en 0,5 miljoner euro stor ökning för år 2013. Anslaget ska användas för att utveckla strukturen för rekreationstjänster och effektivisera jakt- och fiskeövervakningen. Kravet på Forststyrelsens intäktsföring höjs till 120 miljoner euro.

För fiske och vilthushållning reserveras sammanlagt 63 miljoner euro år 2013 som ska användas bl.a. för åtgärder som hjälper att förvalta fisk- och viltresurser på ett hållbart och mångsidigt sätt. Anslaget höjs med 1,5 miljoner euro, vilket närmast beror på höjningen av jägarnas jaktvårdsavgift. Det extra anslaget används t.ex. för arbetet med att försöka undvika konflikter mellan stora rovdjur och människor, arbeta fram förvaltningsplaner för viltbestånd som riskerar att försvinna, för att förbättra jaktvårdsföreningarnas verksamhetsbetingelser och utveckla elektroniska tjänster.

Av anslagen används ca 12 miljoner euro för att genomföra det operativa programmet för fiskerinäringen som delfinansieras av EU. Enligt regeringsprogrammet reserveras ytterligare 0,5 miljoner euro för reduceringsfiske, vilket är det kostnadseffektivaste sättet att minska fosfor i Östersjön.
För vattenförvaltning reserveras totalt 24 miljoner euro. Detta innebär en minskning på 3,0 miljoner euro i huvudsak till följd av besparingarna i regeringsprogrammet. Målet är att hålla vattnen i ett gott och användbart tillstånd samt att kunna hantera översvämnings- och dammriskerna. Målet för vattentjänster är att se till att det finns tillgång till rent vatten och vattenförsörjningstjänster. Stödet för vattentjänster används för att 6 000 hushåll ska kunna ansluta sig till avloppsnät med hjälp av ett program för byggande av avloppssystem som blir färdigt hösten 2012.
För infrastruktur för fastigheter och rumslig information reserveras 62 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 1,4 miljoner euro. Målet är att utlämning av information i standard form är avgiftsfri inom den offentliga förvaltningen. Det här inverkar särskilt på prissättningen av Lantmäteriverkets prestationer. Verkets minskande intäkter har kompenserats genom att man överfört anslag från budgetmoment för de verk som köpt tjänster av Lantmäteriverket. Fastighets- och terrängdatasystemet tryggar förvaltning av och tillgång till information om fastigheter och terräng. Fastigheternas användbarhet effektiveras genom ägoregleringar. Grundsystemen för lokalisering hålls funktionsfärdiga och utvecklas vidare.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254
specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 0295 16 2132
ekonomidirektör Hannele Laihonen, tfn 0295 16 2324