Arbetet med att godkänna nationella kvalitetssystem inleds

Jord- och skogsbruksministeriet 23.5.2013 9.50
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att republikens president stadfäster ändringarna i livsmedelslagen. Lagen ändras så att den följer Europeiska unionens lagstiftning samt nationella lagstiftningsbehov. Ändringarna gäller bl.a. primärproduktion av groddar, godkännande av kvalitetssystem och spårbarhet.

I lagen ingår nu bestämmelser om nationellt godkännande av frivilliga kvalitetssystem för livsmedel. Den myndighet som godkänner systemen är Livsmedelssäkerhetsverket Evira. EU:s lagstiftning om landsbygdsutveckling innehåller bestämmelser om nationella kvalitetssystem för jordbruksprodukter. Dessa system är redskap som företagarna har utvecklat och som tillämpas vid sidan av lagstiftningen. Systemens krav överträffar lagstiftningens krav. Enligt bestämmelserna får Evira också rätt att övervaka de godkända kvalitetssystemen.

I framtiden ska nya primärproduktionsställen som odlar groddar få ett godkännande av myndigheten. Kravet bygger på EU-förordningen som togs fram efter de allvarliga matförgiftningsepidemierna i flera länder i Europa för en tid sen.

Lagändringarna förbättrar kontrollen av fiskeriprodukternas spårbarhet. I fortsättningen ska såväl fiskerimyndigheterna som livsmedelstillsynsmyndigheterna kontrollera att kraven enligt EU-lagstiftningen om fiskepolitik som gäller information om fångstdatum, produkternas handelsnamn och frysta produkter, uppfylls. På detta sätt är kontrollen säkrad längs hela kedjan.

När det gäller insjöfiske och småskaligt kustfiske tillåter en ytterligare ny bestämmelse i lagen fiskaren rensa fisken i land utan att man tillämpar anläggningskrav. Denna bestämmelse ska träda i kraft efter att EU beviljar en nationell dispens.

Vidare ska bestämmelserna om köttbesiktning justeras så att de bättre ska följa den gällande EU-lagstiftningen.

Ändringarna börjar gälla vid ingången av juni. Om ikraftträdandet av bestämmelsen om primärproduktion som gäller fiskrensning föreskrivs genom en förordning av statsrådet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktör, livsmedelssäkerhetsenheten Veli-Mikko Niemi, tfn 0295 16 2479
regeringssekreterare Hannu Miettinen, tfn 0295 16 2478
[email protected]