Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in

Jord- och skogsbruksministeriet 16.9.2013 10.12
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen att landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in och att ändring i beslut som hör till nämndens behörighet i fortsättningen ska sökas hos förvaltningsdomstolarna.

De frågor som gäller sökande av ändring i egentliga stöd för bedrivande av jordbruk, stöd för utveckling av landsbygden och strukturstöd för jordbruket och som kräver särskild sakkunskap i jordbruksfrågor koncentreras till Tavastehus förvaltningsdomstol.

Norra Finlands förvaltningsdomstol ska behandla sökande av ändring i stödfrågor som rör renskötsel och naturnäringar samt i vissa frågor som avgörs med stöd av skoltlagen. Alla andra förvaltningsdomstolar ska i fortsättningen behandla sökande av ändring i frågor som gäller jakt, fiske, växtskydd och i myndighetsfrågor som hör till Forststyrelsens beslutanderätt samt i frågor enligt lagen om samfällda områden.

Regeringspropositionen bygger på förslag av jord- och skogsbruksministeriets och justitieministeriets gemensamma arbetsgrupp.

Regeringen beslutade också föreslå att de uppgifter som hör till veterinärmedicinska skadenämnden ska övergå till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Skadenämnden fungerar nu i samband med besvärsnämnden. De föreslagna lagarna föreslås träda i kraft 1.9.2014.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Jarno Virta, tfn 0295 16 2105 (landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd)
lagstiftningsrådet Erkki Arnkil, tfn 0295 16 2127 (veterinärmedicinska skadenämnden)