Ytterligare anslag på 28,5 miljoner euro till åtgärderna i spetsprojekten Bioekonomi och rena lösningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet 29.9.2015 11.13
Pressmeddelande

Utgifterna för ministeriets förvaltningsområde uppgår till sammanlagt ca 2,6 miljarder euro år 2016, vilket innebär en minskning på omkring 95 miljoner euro jämfört med i år. Inkomsterna uppskattas minska med ca 177 miljoner euro. I budgetförslaget ingår inte några organisationsförändringar.

Orsaken till det ökade anslaget är bl.a. att tidsplanen för utbetalning av stöd har ändrats och jordbrukets start- och investeringsstöd har stigit. Sammanlagt ligger jordbruksstöden på ungefär samma nivå som år 2015, dvs. omkring 1,7 miljarder euro. Budgetförslagets olika huvudtitlar innehåller ett ytterligare anslag på sammanlagt 68,6 miljoner euro för spetsprojekten ”Bioekonomi och rena lösningar” enligt den strategiska verkställighetsplanen för regeringsprogrammet. Av denna summa får jord- och skogsbruksministeriet 28,5 miljoner euro.

Samtidigt minskar anslagen jämfört med år 2015, vilket beror på besparingarna i budgeten, EU-programperiodens 2007 – 2013 utgång och en långsammare start av den nya programperioden 2014 – 2020. I budgetförslaget ingår en minskning på 30,8 miljoner euro på grund av de extra besparingar som ingår i statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Den uppskattade intäkten för år 2016 är 970 miljoner euro, dvs. ungefär 177 miljoner mindre än i 2015 års ordinarie budget. Ändringen beror på minskade EU-inkomster.

Utveckling av jordbruket och livsmedelsekonomin upptar 73 procent av anslagen, landsbygdsutveckling 12 procent, naturresursekonomi åtta procent och lantmäteri och datalager två procent.

Antalet verk och institut inom ministeriets förvaltningsområde har nästan halverats år 2015. År 2016 kommer det inte att ske några organisationsförändringar. Fokusen 2016 kommer att ligga på arbetet för att skapa en stabil grund för de nya organisationernas verksamhet och realisera produktivitets- och effektivitetsfördelarna samt att anpassa förvaltningen och forskningen efter de allt knappare resurserna. Anslaget för verkens verksamhetsutgifter krymper med ca sex procent.

Förvaltning och forskning
Under kapitlet Förvaltning och forskning har budgeterats anslag för förvaltningsområdets största forskningsinstitut, Naturresursinstitutet. Anslagen minskar med 12 miljoner euro på grund av forskningens strukturreform och de besparingar som görs i verkens och institutens verksamhetsutgifter.

Utveckling av landsbygden
Anslagen minskar med ungefär 92 miljoner euro närmast på grund av programperiodens 2007 – 2013 utgång.

Anslagen ska bidra till att stärka landsbygdens livskraft och skapa förutsättningar för olika former av företagande och affärsverksamhetens konkurrenskraftiga tillväxt. Anslaget bidrar till lantbrukets struktur- och produktivitetsutveckling. Det centrala instrumentet är programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014−2020.

Arbets- och näringsministeriets landsbygdsutvecklingsfrågor och Skärgårdsdelegationens frågor övergår till jord- och skogsbruksministeriet.

Jordbruk och livsmedelsekonomi
Anslagen används för att förbättra verksamhetsbetingelserna för primärproduktion och förädling av livsmedel, trygga folk- och djurhälsan samt växtskyddet samt för att bidra till djurens välbefinnande och matkedjans ansvarsfullhet. Anslagen ökar med 29 miljoner euro. Av denna summa är 14 miljoner euro budgetöverföringar till Gårdsbrukets utvecklingsfond för att finansiera spetsprojektåtgärderna.

Naturresursekonomi
Naturresursekonomin, som omfattar fiskeri- och vilthushållning, skogsbruk, vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor, har målet att hållbart förvalta och använda förnybara naturresurser samt hantera därtill relaterade risker. Förvaltningsåtgärderna skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på en hållbar användning av naturresurser, samordnar behoven som gäller användning och skydd av naturresurser samt bygger upp välbefinnande genom att använda naturen för rekreation.

Anslagen minskar med omkring 16 miljoner euro. Här har man beaktat en minskning på 30 miljoner euro, vilket i huvudsak beror på arrangemangen av medfinansieringen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program samt på ytterligare besparingar. Vidare har man här beaktat den ytterligare finansieringen på 13,5 miljoner euro för spetsprojekten ”Bioekonomi och rena lösningar”.

Effekterna av de anslag som reserverats för vård och förbättring i privata skogar samt för miljöåtgärder ökar man med hjälp av reformerade stödsystem.

Lantmäteri och datalager
Lantmäteriverkets organisation och uppgifter omorganiserades vid ingången av år 2015. Arbetet med att utveckla verksamheten och den tekniska infrastrukturen i centralen för ITC-tjänster och geodatacentralen som sammanslogs med Lantmäteriverket fortsätter. Anslagen minskar med ungefär två miljoner euro. Fastighets- och terrängdatasystemet tryggar grunden för det privata markägandet och det nationella systemet för garanti samt tillgången till information om fastigheter och terräng. Arbetet med att öppna datalager fortsätter enligt planerna.

Att stödet för ägoregleringar minskar är ett led i det arbete som gäller att anpassa lantmäterisektorn för allt knappare resurser. Detta innebär att utvecklingen av jord- och skogsbrukets fastighetsstruktur övergår till verksamhetsutövare i en allt större utsträckning.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 050 341 9934
specialmedarbetare Anne Kettunen, tfn 046 923 5169
[email protected]