Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar
METSO-handlingsplanen för skydd av skogar nådde största delen av målen för 2015

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet 19.2.2016 13.30 | Publicerad på svenska 12.3.2019 kl. 12.50
Pressmeddelande

METSO-handlingsplanen som baserar sig på frivillighet och som tryggar skogarnas biologiska mångfald nådde merparten av målen för 2015. Inom ramen för handlingsplanen skyddades 5 953 hektar med stöd av naturvårdslagen och 1 372 hektar med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera).

Utöver detta planerades och utfördes naturvårdande skötsel på 693 hektar skogsmark med stöd av finansieringen av hållbart skogsbruk. Resultaten var aningen sämre jämfört med tidigare år.

Det nationella arealmål som miljöministeriet ställt upp för 2015, 5 680 hektar, överträffades. Största delen av objekten, ca 3 800 hektar, skyddades som privata naturskyddsområden. Dessutom köpte staten ca 2 050 hektar skogsmark för naturskyddsändamål. Det ingicks 8 tidsbundna fridlysningsavtal motsvarande 76 hektar skogsmark.

METSO-verksamheten var speciellt framgångsrik i det område som hör till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Lappland (969 hektar) och i Mellersta Finland (773 hektar). Genomförandet av handlingsplanen lyckades väl även i Norra Österbotten (646 hektar), Norra Savolax (623 hektar) och Birkaland (540 hektar). Arealen på de skyddade områdena uppgick i medeltal till ca 12 hektar. Den mest skyddade skogstypen var moskogar med stort inslag av död ved samt trädbevuxna torvmarker och torvmarkernas randskogar.

Skyddet av skogar och myrar kommer i enlighet med regeringsprogrammet att fortsätta på frivillig väg de kommande åren.

– Markägare uppmanas också i fortsättningen erbjuda värdefulla naturområden för såväl permanent som tidsbundet skydd, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.
METSO-handlingsplanen genomförs också i form av projekt för naturvårdande skötsel och med miljöstöd, som omfattas av finansieringen av hållbart skogsbruk. År 2015 inbegrep miljöstödsavtalen 1 372 hektar, vilket är en mindre areal än föreående år. Förändringen berodde på att Skogscentralens informationsystem förnyades, vilket innebar att de avtal som skulle ingås i slutet av året flyttades fram till år 2016.

Sammanlagt 341 miljöstödsavtal ingicks med skogsägare. De avtal som täcker den största arealen ingicks i Norra Österbotten. Miljöstödsområdena uppgick i medeltal till fyra hektar, och största delen av områdena var skogar kring småvatten, moskogar med stort inslag av död ved och skogsbeklädda berg, stup och blockfält. Utöver miljöstödsavtalen förmedlade Forststyrelsen, på uppdrag av 63 skogsägare, sammanlagt 679 hektar skog till NTM-centralerna för permanent skydd.

Forststyrelsen planerade och utförde naturvårdande skötsel på totalt 693 hektar. De mest betydande insatserna innebar skötsel av lundar, restaurering av småvatten och restaurering av myrar.METSO-handlingsplanen, som grundar sig på frivillighet, erbjuder markägare möjlighet att skydda skog med metoder som stöder sig på naturvårdslagen, antingen permanent eller på en bestämd tid mot ersättning. Handlingsplanen möjliggör även naturvårdande skötsel, och åtgärderna medför inga kostnader för markägaren. Skogarnas lämplighet som METSO-objekt bedöms redan i den inledande kartläggningen. Efter detta förs det förhandlingar med markägaren om vilken skyddsmetod som ska tillämpas. Efter att ha fått ett erbjudande om ersättning fattar markägaren det slutliga beslutet.

Inom ramen för METSO-handlingsplanen har till dags dato sammanlagt ca 55 848 hektar skyddats med stöd av naturvårdslagen. Målet är att skyddsarealen ska uppgå till 96 000 hektar senast 2025. Genom finansieringen av hållbart skogsbruk har man nu ingått miljöstödsavtal som omfattar 34 028 hektar, planerat naturvårdande skötsel för 11 866 hektar och utfört naturvårdande skötsel på en areal som motsvarar 4 265 hektar. Målet med miljöstödet och projekten för naturvårdande skötsel är att trygga den biologiska mångfalden på 82 000 hektar mark fram till 2025.
 

Mer information:
Jani Seppälä, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, [email protected]
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 190, [email protected]

Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Skogar