Minister Koskinen: översvämningsrisken är inte förbi - skadorna måste ersättas

Jord- och skogsbruksministeriet 8.10.2012 14.52
Pressmeddelande -

Översvämningarna i Sydösterbotten och Norra Satakunta under veckoslutet har varit exceptionella för årstiden. Översvämningarna har lett till att ett flertal byggnader fått vattenskador, många vägar och tusentals hektar åkrar har hamnat under vatten och svämvattnet har skurit av ett stort antal vägar. Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen kan eventuella skador på byggnader och lösöre samt skördeskador ersättas med statens medel.

- För närvarande har cirka 10 miljoner euro reserverats för ersättningar för skördeskador och cirka 2,5 miljoner euro för översvämningsskador. Så fort vi har fått vetskap om alla skador gör jag ett förslag till regeringen om behovet av tilläggsanslag.

Statlig ersättning kan sökas för skördeskador som drabbat vissa åkerväxter och kontraktsodlade trädgårdsväxter på grund av de exceptionella naturförhållandena. Skördeskadeersättning kan betalas med skördeskadans storlek minus odlarens självriskandel, med ersättningar som erhållits med stöd av annan lagstiftning och med erhållna försäkringsersättningar. Ersättningsandelen bestäms genom förordning av statsrådet.

Eventuella skador på byggnader, enskilda vägar och lösöre kan med vissa begränsningar också ersättas med statens medel med stöd av översvämningsskadelagen. Ersättning betalas inte med stöd av översvämningsskadelagen om översvämningen beror på åtgärder som följer vattenlagen eller åtgärder som utförts i strid med vattenlagen eller någon annan lag. Förutsättningen för att skador som orsakats jordbruksproduktionen ersätts är att Europeiska kommissionen har godkänt betalningen. Översvämningsersättningar kan betalas tidigast våren 2013. Skador på byggnader och lösöre i byggnader till följd av de exceptionella översvämningarna i vattendragen ersätts med statens anslag fram till den 31 december 2013 med stöd av översvämningsskadelagen. Därefter kan man få ersättningsskydd genom att teckna en försäkring. Försäkringsbolagen erbjuder redan fastigheterna försäkringsprodukter som innefattar översvämningsskydd.

Ansökningarna om ersättning för skörde- och översvämningsskador lämnas in till kommunen.

Översvämningarna väntas fortsätta ännu i några dagar. Minister Koskinen är oroad över situationen men varnar att det finns all anledning att vara beredd på ännu värre översvämningar:

- I stora områden är vattnet så högt att det finns anledning att förbereda sig på höst- och vinteröversvämningar i nästan hela Finland. Eftersom marken också är mycket våt blir det snabbt översvämning när det regnar. Även brunnar och små vattentäkter riskerar att förorenas av svämvattnet.

Minister Koskinen påminner om att när det finns risk för översvämning ska alla i god tid vara beredda på att skydda sig själva och sin egendom. Invånarna och aktörerna i ett område med översvämningsrisk gör klokt i att ta reda på hur högt vattnet kan stiga. Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet ger tillsammans kontinuerligt ut aktuella meddelanden om vattensituationen där alla kan kontrollera utvecklingen av vattendragens flöde och vattennivå i det egna området. Avsikten är också att flygfotografera områden med översvämningsrisk.

- Som vi såg i Kurikka finns det dammar och vallar i många vattendrag. En bristning i dessa skulle innebära en akut fara för invånarna, samhällena och trafikförbindelserna nedanför. Skaderisken för viktiga dammar har klarlagts på förhand och ägaren till konstruktionen ansvarar för dess skick. Staten äger en stor del av konstruktionerna i vattendrag och det är närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgift att säkerställa deras säkerhet.

- I en översvämningssituation är det särskilt viktigt att komma ihåg att se upp för strömmande svämvatten – även lågt vatten som strömmar kraftigt kan välta omkull en vuxen för att inte tala om ett barn. Om det bara är möjligt är det naturligtvis bäst att undvika att röra sig på vägar som hamnat under vatten, varnar ministern.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har för ett år sedan bedömt översvämningsriskerna i hela Finland. Till exempel i Sydösterbotten och Mellersta Österbotten finns översvämningskartor för Ilmajoki, nedre delen av Kyro älv, Jalasjärvi, Laihela, Lappo och Perho å.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
ministerns specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 0295 16 2132
konsultativ tjänsteman Minna Hanski, tfn 0295 16 2360 (översvämningsskador)
lantbruksöverinspektör Anne Vainio, tfn 02951 62168 (skördeskador)

Ytterligare information från Landsbygdsverket:
överinspektör Susanna Jansson 020 7725 517 (skördeskador)
överinspektör Kirsi Liiten 020 7725 734 (översvämningsskador)