Minister Tillikainen: Vår nationalförmögenhet är inte till salu

Jord- och skogsbruksministeriet 4.3.2016 15.32
Pressmeddelande

Forststyrelsens affärsverksamhet som gäller skogsbruk ska bolagiseras. Detta innebär dock inte att statens marker och vatten ska säljas. Den nya lagen om Forststyrelsen som riksdagen som bäst behandlar tryggar användningen av statens marker för friluftsliv på samma sätt som i dag. Bolagiseringen har orsakat stor oro bland människor: hundratusen personer har uttryckt sin oro.

– Vår natur ska inte bolagiseras och vår nationalegendom är inte till salu. Statens marker får också i fortsättningen användas för rekreation och naturens biologiska mångfald tryggas, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Det dotterbolag som grundas genom den nya lagen och som kommer att driva statens skogsbruk ska helt ägas av affärsverket Forststyrelsen. Statens marker och vatten ska fortsatt förvaltas av affärsverket.

– Bolaget ska ha rätt att använda ekonomiskogar i skogsbruksanvändning för att bedriva affärsverksamhet, men bolaget kan emellertid inte överföra rätten till en tredje part. Det är inte möjligt att sälja en enda aktie i bolaget utan att riksdagen godkänner försäljningen och lagen ändras, påminner Tiilikainen.

I affärsverksamheten ska bolaget beakta de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen, dvs. naturens biologiska mångfald, rekreation, främjande av sysselsättningen och de krav som gäller samekulturen och renskötseln. Riksdagen, ministerierna och Forststyrelsens styrelse ska se till att statens mångfaldsskogar används med hänsyn till de här förpliktelserna.

Målet är att organisera Forststyrelsens skogsbruk på ett konkurrensneutralt sätt.  EU:s upphandlingsdirektiv börjar gälla i april, varefter staten inte längre får bevilja sitt eget bolag ensamrätt att driva skogsbruk.  Då är alternativen: 1) statens skogsbruk upphör, 2) skogsbruksmarkerna överförs till ett aktiebolag som ska grundas (den svenska modellen) eller 3) Forststyrelsen avstår från den typ av skogsbruk som det ser ut i dag och börjar konkurrensutsätta regionala koncessionsavtal (den kanadensiska modellen).

– Alla dessa alternativ är klart sämre än regeringens proposition.  Lagreformen tryggar Forststyrelsens enhetlighet och bevarar statens marker och vatten som en helhet, säger minister Tiilikainen.

Mer information:
jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 050 341 9934,[email protected]