Ministeriets förordningsutkast gällande lodjur till remissbehandling

Jord- och skogsbruksministeriet 22.10.2008 10.06
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att maximifångsten av lodjur begränsas till 214. I förordningsutkastet på remiss fästs speciell uppmärksamhet på renskötselområdet, där skadorna orsakade av lodjur har ökat kraftigt. Tillståndens maximiantal är för renskötselområdets del klart fler än det av vilt- och fiskeriforskningsinstitutet beräknade varaktiga nyttjandet tillåter. Ministeriet strävar efter att minska lostammen inom renskötselområdet med denna åtgärd.

Ministeriet föreslår att maximiantalet jakttillstånd begränsas till 66 lodjur i Norra Finland. Inom renskötselområdet föreslås maximiantalet jakttillstånd till 38, vilket fördelas så att Kajanalands jaktvårdsdistrikt kan på stamskötselgrunder bevilja jakttillstånd för 13 lodjur och Uleåborgs jaktvårdsdistrikt 11 samt Lapplands jaktvårdsdistrikt 14 tillstånd. Utanför renskötselområdet inom verksamhetsområdet för Kajanalands och Uleåborgs jaktvårdsdistrikt föreslår ministeriet 18 tillstånd för jakt av lodjur. Dessutom finns det möjlighet att bevilja åtminstone 10 tillstånd för jakt på lodjur i Norra Finland i syfte att förhindra skador med stöd av bestämmelsen som beviljats redan i augusti. Jaktsäsongen för skötsel av lostammen börjar i början av december och slutar i slutet av februari.

Lodjuren har från början av år 2008 till slutet av juni orsakat skador på renhushållningen till ett värde som uppgår till nästan 400 000 euro. Skadorna orsakade av lodjur har under årets första hälft överstigit hela förra året med över 30 procent. År 2007 uppgick skadorna på ren orsakade av stora rovdjur till 2,55 miljoner euro, varav skadorna orsakade av lodjur uppgick till ca 300 000 euro.

I övriga Finlands stamskötselområden håller man sig inom gränserna för varaktigt nyttjande. I dessa områden orsakar lodjuren inga betydande skador och ministeriet beviljar fler jakttillstånd på lodjur i stamskötselområdet för övriga Finland på basis av ökningen av stammens storlek. Förutom renskötselområdet utanför Norra Finland föreslås att maximiantalet jakttillstånd uppgår till 97 inom storregionen i Östra Finland och i Västra Finland till 51.

Lostammen har ökat mycket kraftigt. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets beräkning av lostammen har ökat årligen. Enligt den senaste beräkningen är antalet individer i Finland 1485–1560. Året tidigare beräknades antalet individer uppgå till 1300–1350. Lostammen har ökat med 40–50 procent sedan 1996. Under tidigare år har jakten varit mycket liten jämfört med stammens storlek och ökning.

Med ministeriets bestämmelse styrs jakten på lodjur i enlighet med jaktlagens principer om varaktigt nyttjande samt i enlighet med EU:s naturdirektiv. Besluten om gränserna för antalet fångstmängder baserar sig på vilt- och fiskeriforskningsinstitutets beräkning av storviltsstammen före jaktsäsongen, ökningen av stammens växt och jaktbarhet per jaktvårdsdistrikt samt på skötselplanerna för storvilt. Grunderna vid jakt för skötsel av stammarna har bokförts i skötselplanen för lodjur. Jakt för skötsel av stammarna har som syfte att jämna ut lostammens utveckling för att undvika uppkomsten av kraftiga förtätningsområden. Inom renskötselområdet är syftet inte att öka lostammen utan syftet är att säkra lodjurets vandring mellan Skandinavien och Ryssland.

Mer information ges av jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229