Ändring av godtagbara kostnader för investeringar i byggnader och utrustning som finansieras med jordbrukets strukturstöd

Jord- och skogsbruksministeriet 29.12.2016 16.22 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 12.22
Pressmeddelande

En ny förordning om godtagbara enhetskostnader för lantbrukets investeringar träder ikraft i januari 2017. I förordningens enhetskostnadstabeller ingår numera även kostnader för andra investeringar än enbart för det som berör byggande. Lösningar som befrämjar djurens välbefinnande och energieffektivitet beaktas nu i större grad jämfört med tidigare förordningar.

Med enhetskostnadsförordningen stadgas om de maximalt godtagbara kostnaderna och beräkningar som hänför sig till dessa för stödbara byggnads- och utrustningsinvesteringar för jordbruket samt även för övriga dithörande kostnader. Med förordningen som träder ikraft den 16 januari 2017 upphävs den förra förordningen om godtagbara enhetskostnader för byggnadsinvesteringar.

Enhetskostnaderna berör nybyggande och anskaffning av nya oanvända anordningar. I samband med renoveringar bestäms renoveringsgraden genom att jämföra renoveringskostnaderna med kostnaderna för byggnadsdelarna i en motsvarande nybyggnad.

Ändringen befrämjar djurens välbefinnande och energibesparande lösningar

– Vid bestämmandet av de godtagbara enhetskostnaderna har beaktats djurens välbefinnande, klimat- och energi- samt produktionskostnadssynpunkter genom en fokusering på bygglösningar med svala och energibesparande utrymmen, berättar planerare Kjell Brännäs på jord- och skogsbruksministeriet.

Justeringar har bl.a. gjorts för de stödbara utrymmesdimensioneringarna för djurplatser och övriga utrymmen. Med tanke på befrämjande av produktionshygien har nu också getts egna enhetskostnader för byggande och asfaltering av produktionsgårdsplaner.

Den nya förordningen stöder också energibesparande lösningar. Enhetskostnaderna för växthus och dithörande specialutrustning och LED-belysning har delvis ändrats och kompletterats. Varmluftstorkens byggnadsdel och modulsilons enhetskostnad har höjts. Enhetskostnaden för torkens  värmeanläggning har höjts en aning och för värmeåtervinningsaggregat kopplade till av torkens frånluft har getts en egen enhetskostnad.

Enhetskostnaderna för värmecentraler och andra energianläggnings- och utrustningsinvesteringar har också delvis justerats uppåt. Speciellt har enhetskostnaderna för anläggning som utnyttjar gödsel, vall eller annan biomassa för produktion av el och värme höjts rejält. Som exempel kan nämnas att investeringsstödet för en ny 250 kilowatts biogasanläggning enligt enhetskostnadstabellen ger en maximal höjning från 80 000 euro till 150 000 euro, dvs. Över 80 procent.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket

Tilläggsuppgifter ges från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, t. 0295 162 331, kjell.brannas(at)mmm.fi (30.12.-9.1. anträffbar per e-post)
lantbruksrådet Esko Juvonen, t. 0295 162 271, esko.juvonen(at)mmm.fi

Landsbygd Mat och jordbruk Stöd