För lokalutveckling 300 miljoner euro via Leadergrupperna

Jord- och skogsbruksministeriet 7.4.2015 15.48
Pressmeddelande

Finlands 54 Leadergrupper, jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har ingått ett avtal om lokala utvecklingsstrategier. Avtalet undertecknades den 7 april i Ständerhuset av Leadergruppernas ordförande och verksamhetsledare samt jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo och Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.

 Leadergrupperna är utvecklingsorganisationer som beviljar finansiering för landsbygdens utvecklingsprojekt och företagsstöd enligt målen i landsbygdens lokala utvecklingsstrategier. Leaderarbetet får finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Via grupperna kanaliseras under programperioden 2014 – 2020 sammanlagt 300 miljoner euro till mikro- och småföretag samt sammanslutningar.  Finansieringen består av EU:s, statens och kommunernas medel.

- Det lokala utvecklingsarbetet är mycket innovativt och smidigt. I detta svåra ekonomiska läge är det viktigt att utvecklingsarbetet leder till tillväxt. Leadergruppernas roll som drivfjäder bakom den lokala verksamheten och utvecklingen betonas ytterligare, konstarerar jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

Arbetets resultat är konkreta. Under åren 2007 – 2013 bidrog Leaderfinansieringen till uppkomst av 2 000 nya arbetstillfällen och över 800 nya företag fick startstöd. Antalet genomförda projekt var över 8 000. Med Leadergruppernas hjälp har man bl.a. förbättrat miljön och tjänsterna, intensifierat det internationella samarbetet och uppmuntrat unga att delta i verksamheten.

- Jag är särskild glad över att ungdomar är en viktig prioritering inom Leaderarbetet, säger minister Orpo.
Utvecklingsstöden kan sökas våren 2015. De lokala Leadergrupperna samt närings-, trafik- och miljöcentralerna ger ytterligare information.
 

Ytterligare upplysningar:
konsultativa tjänstemannen Sanna Sihvola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162264, [email protected]

överinspektör Johanna Rannanjärvi, Landsbygdsverket, tfn 0295 31 2396, [email protected]


Vad är Leader?
- Termen Leader är en förkortning av franskans "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". På svenska heter det "sambanden mellan åtgärderna som siktar till utveckling av landsbygdsekonomin".
- Vem som helst som bor i området kan bli medlem i en Leadergrupp.
- Leadergruppernas styrelser har en trepartssammansättning: en tredje del är landsbygdsinvånare, en tredje del föreningar och en tredje del företrädare för den lokala offentliga instansen
- Leaderarbetssättet har visat sig fungera eftersom det uppmuntrar nya aktörer till aktiva tag och engagemang samt representanter för olika aktörer till samarbete.
- Leadergrupperna har egna strategier som de genomför i form av olika projekt och företagsstöd.