En sammanslagning av Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket utreds

Jord- och skogsbruksministeriet 19.4.2016 15.57
Pressmeddelande

Reformen av ämbetsstrukturen inom centralförvaltningen och samordningen av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen hör till de strukturpolitiska reformer som statsminister Juha Sipiläs regering genomför för att stärka den offentliga ekonomins hållbarhet. Jord- och skogsbruksministeriet låter göra en utredning om en sammanslagning av Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket, och den är avsedd att stödja det strukturella utvecklingsarbetet inom förvaltningsområdet, i synnerhet när det gäller regionförvaltningsreformen.

I utredningen kommer man framför allt att fästa vikt vid nyttan och riskerna med en eventuell sammanslagning och vid konsekvenserna för verkens lagstadgade verksamhet när det gäller genomslagskraft, produktivitet och effektivitet. Dessutom kommer det att utredas hur uppgifterna för utbetalande organ ska organiseras vid en eventuell sammanslagning. I samband med utredningen beaktas det som i regeringsprogrammet nämns om att minska byråkratin, liksom även verksamhetens natur vid de båda verken och kundperspektivet. Utredningen ska färdigställas före utgången av augusti 2016.

Utredningen genomförs av Heimo Hanhilahti, tidigare avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet, Riitta Heinonen, tidigare biträdande avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet, Hanna Lounela, länsveterinär vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland och Kari Kivikko, enhetschef vid NTM-centralen i Tavastland.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 29 19 10

Djur och växter Landsbygd Mat och jordbruk aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto