Skogscentralernas myndighetsuppgifter överförs delvis till Landsbygdsverket fr.o

Jord- och skogsbruksministeriet 12.4.2007 10.34
Pressmeddelande -

Skogscentralernas myndighetsuppgifter avskiljs tydligare än hittills från den övriga verksamheten. En del av myndighetsuppgifterna, som t.ex. återkrav av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, övergår fr.o.m. den 1 maj 2007 till det nya Landsbygdsverket. Statsrådet har idag utfärdat de sista förordningar som syftar till att omorganisera skogscentralernas myndighetsuppgifter.

De uppgifter som innefattar utövning av offentlig makt sköts av separata myndighetsenheter vid skogscentralerna. Varje enhet leds av en myndighetschef som utnämns av jord- och skogsbruksministeriet. Dessa ändringar syftar till att säkerställa att myndighetsverksamheten är oavhängig och opartisk. Skogscentralernas viktigaste myndighetsuppgifter omfattar övervakning och inspektion enligt skogslagen och annan lagstiftning som gäller skogsbruket, samt uppgifter som anknyter till finansiering av skogsförbättringsprojekt. Frågor som gäller myndighetsuppgifter hör inte till uppgiftsområdet för skogscentralens direktion och heller inte till direktörens uppgiftsområde.

De viktigaste förvaltningsfrågor som övergår från skogscentralerna till Landsbygdsverket gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande av hot om tvångsutförande och fattande av beslut om att hoten skall verkställas. Beslut som berör dessa uppgifter fattas av Landsbygdsverket efter att skogscentralen lämnat sitt förslag. Landsbygdsverket beslutar även om utfärdande av behandlingsförbud enligt § 16 i skogslagen och om åläggande att vidta korrigerande åtgärder enligt § 20 då man brutit mot skogslagen.

Mera information om jord- och skogsbruksministeriet:
regeringsrådet Vilppu Talvitie, tfn (09) 160 52293