Starkare konkurrenskraft inom jordbruket och livsmedelsekonomin

Jord- och skogsbruksministeriet 11.1.2007 7.11
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som har studerat olika alternativ för jordbrukspolitiken tycker att konkurrenskraften inom jordbruket och livsmedelsekonomin måste ökas. Arbetsgruppen har kommit med konkreta åtgärdsförslag och allmänna riktlinjer. Arbetsgruppen överlämnade i dag den 11 januari sin promemoria till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja.

För att vi ska kunna förbättra jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft kräver detta en snabb strukturutveckling och större företag, anser arbetsgruppen. De gårdar som bygger ut måste få stöd för tillväxt och för att behärska denna tillväxt. Förutom att vi ger stöd till investeringar måste vi också utnyttja åkermarken effektivare bland annat genom ägoregleringar och genom att vi utvecklar vidare arrendebestämmelserna. Även förmågan att leda jordbruksföretag måste utvecklas. Arbetsgruppen vill inte sätta upp administrativa hinder för att gårdarna växer i storlek och tillåter gärna en naturlig koncentration av jordbruksproduktionen, till exempel mjölkproduktionen.

Enligt arbetsgruppens mening är bioteknik som håller hög standard nödvändig för att vi ska kunna utveckla vår konkurrenskraft inom livsmedelskedjan och bioenergiproduktionen. Det ska skapas en strategi för utnyttjande av bioteknik inom livsmedelsproduktionen och vidareförädlingen av jordbruksprodukter. Arbetsgruppen vill uppmuntra användningen av genteknologi vid förädling av jordbruksgrödor som lämpar sig för Finlands förhållanden.

Arbetsgruppen anser att hela livsmedelskedjans konkurrenskraft måste stärkas och jordbrukarnas möjligheter till samarbete på marknaden ökas.

Arbetsgruppen vill främja gårdarnas självförsörjning med energi. Produktionen av bioenergi på gården för annat eget bruk än vägtrafik måste bli skattefri. Nya innovativa pilotprojekt som handlar om bioenergi ska inledas redan år 2007.

Generationsväxlingarna måste befrias från arvsskatt, anser arbetsgruppen. Under år 2007 ska inledas en utredning som gäller harmonisering av skatter och stöd mellan olika företagsformer.

Enligt arbetsgruppen måste Finland dra upp långsiktiga riktlinjer för utveckling av EU:s jordbrukspolitik. Målet ska vara att all åkerareal i hela EU tilldelas ett jämnstort stöd.

Samarbetsgruppen ser gärna ett förbättrat samarbete mellan forskning, produktutveckling, rådgivning och undervisning och tycker att det ska inrättas tvärvetenskapliga jordbruks- och livsmedelskluster som omfattar sektorforskningsinstituten och universiteten.

Statssekreterare Raimo Sailas från finansministeriet har arbetat som ordförande i arbetsgruppen. Andra medlemmar i arbetsgruppen har varit VD Kalevi Hemilä från Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Etera, styrelseordförande Antti Herlin från Kone OYJ, lantbruksrådet Jouko Kallio från Nivala, professor Jukka Kola från Helsingfors universitet, jordbrukare Marina v. Limburg-Stirum från Bjärnå, forsknings- och utvecklingschef Tiina Mattila-Sandholm från Valio Oy och kanslichef Jarmo Vaittinen från jord- och skogsbruksministeriet.
Arbetsgruppens sekreterare har varit EU-experten Jukka Peltola från EU-sekretariatet vid statsrådets kansli och specialforskare Pasi Rikkonen från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jarmo Vaittinen, tfn 09-160 533 03, 040 751 8406
specialmedarbetare Jouni Lind, tfn 09-160 533 02, 050 521 3305