Statsrådet fastställde årets stödnivåer för nationellt stöd

Jord- och skogsbruksministeriet 13.11.2008 13.55
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag vissa nationella stöd för husdjursskötsel, det nordliga hektarstödet för vete, det allmänna hektarstödet och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget (LFA). De fastställda stödnivåerna gäller 2008 års stöd.

I stödregionerna A och B sänktes stöden per djurenhet för svin med 2 euro per djurenhet för att det anslag som reserverats för stödet inte ska överskridas. Stödet per djurenhet för höns höjdes med 6 euro och stödet för köttfjäderfä med 6 euro per djurenhet, eftersom de faktiska antalen djurenheter blev mindre än väntat. Efter ändringen är stödet per djurenhet 174 euro för svin, 172 euro för höns och 157 euro för köttfjäderfä.

Nordligt stöd betalas i stödregionerna C i mellersta och norra Finland. Det faktiska antalet djurenheter av höns blev mindre än väntat, därför kan stödet per djurenhet i stödregionerna C1–C4 höjas med 3 euro räknat på hela produktionen. Antalet stödberättigande djurenheter av köttfjäderfä beräknas vara större än väntat, därför sänks stödet per djurenhet med 14 euro räknat på hela produktionen. I region C2n sänktes stödenhetskoefficienten för hästar för att taket för antalet djurenheter som kan få stöd inte ska överskridas. Enhetsstödet för hästar i stödregion C2n sjunker därför med 17 euro per djurenhet.

Beloppet av nordligt hektarstöd för vete sänks med 10 euro per hektar. Efter ändringen är det nordliga hektarstödet för vete 47 euro per hektar. Det allmänna hektarstödet höjdes däremot i stödregionerna C2–C4 med 9 euro per hektar i enlighet med stöduppgörelsen. Efter ändringen är det allmänna hektarstödet 30–102 euro per hektar beroende på stödregionen.

Statsrådet fastställde också stödkoefficienten för den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget: dess värde är 0,973, vilket innebär att utbetalningen av tilläggsdel kan motsvara 97,3 procent av de maximala beloppen av enhetsstöd. Ändringen är nödvändig eftersom totalbeloppet av kompensationsbidrag och nationell tilläggsdel till det kan vara i genomsnitt högst 250 euro per hektar.

Efter ändringen är tilläggsdelens basbelopp 19,46 euro per hektar i stödregionerna A, B och C1 och 24,33 euro per hektar i stödregionerna C2–C4. Tilläggsbeloppet för husdjurslägenheter är 77,84 euro per hektar i hela landet. Det tilläggsdelsbelopp som betalas ut väntas uppgå till sammanlagt 119,3 miljoner euro.

Syftet med kompensationsbidraget (LFA) är att jämna ut skillnader i produktionsförhållandena mellan olika regioner. Kompensationsbidraget finansieras delvis med EU-medel och delvis med nationella medel. Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel finansieras med enbart nationella medel.

Det uppskattas att omkring 9 000 gårdar får nationellt stöd till södra Finland och nästan 35 000 gårdar får nordligt stöd. Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget betalas till nästan alla gårdar som bedriver åkerbruk.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn (09) 1605 2793

Sirkka-Liisa Anttila