Statsrådet reviderade stödnivåerna för nationellt stöd till södra Finland och no

Jord- och skogsbruksministeriet 12.4.2007 11.16
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag 12.4 ändrat förordningarna gällande utbetalning av nordligt stöd för år 2006 samt nationellt stöd till södra Finland för år 2006.

Enhetsstödet för mjölk ändrades i samband med stödsystemet för nationella stöd under år 2006 i enlighet med mjölkstödets betalningsförfarande i två delar, där den senare delen är högst 0,2 cent per liter. På grund av att den stödberättigade mjölkmängden överskrider den beräknade mängden kommer stödets senare del inom alla områden för nordligt stöd att förbli 0,1 cent per liter. Dessutom togs en stödenhetskoefficient i bruk i C2-stödregionen för att den mjölkmängd som beviljas stöd inte skall överstiga den av kommissionen fastställda maximala mängden. Inom A- och B-regionerna är förhöjningen 0,2 cent per liter för att den av kommissionen fastställda betalningsfullmakten för södra Finland skall kunna utnyttjas till fullo. Efter att ändringen trätt ikraft beräknar man att stödet till mjölkproducenter inom C-regionen uppgår till ca 160 miljoner euro samt inom A- och B-regionerna till ca 17 miljoner euro.

Statsrådet ändrade stödet för år 2006 för slaktsvin och unga avelssvin så, att stödet höjdes inom de olika stödregionerna med 6-8 euro per djurenhet. Förhöjningen är möjlig tack vare att antalet stödberättigade djurenheter blev mindre än beräknat. Förhöjningen är ca 6 euro, jämfört med hela produktionen, från den nivå som fastställdes på hösten. Efter att ändringen trätt ikraft beräknar man att stödet till svinproducenter inom C-regionen uppgår till 29 miljoner euro samt inom A- och B-området till ca 35 miljoner euro.

Antalet stödenheter för köttfjäderfä som är berättigade till stöd blev mindre än beräknat, varför stödet per djurenhet höjdes med 5-7 euro dvs. med ca 5 euro per djurenhet för den totala produktionen i Finland. Dessutom höjdes stödet per djurenhet för höns i C1-stödregionen med 3 euro per djurenhet, dvs. med ca 2 euro per djurenhet för den totala produktionen i Finland. Efter att ändringen trätt ikraft beräknar man att stödet till producenter av köttfjäderfä inom C-regionen uppgår till ca 7 miljoner euro samt inom A- och B-regionerna till ca 14,5 miljoner euro.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn (09) 160 52793