Stor risk för insektsskador i stormhärjad skog

Jord- och skogsbruksministeriet 10.3.2011 7.39
Pressmeddelande -

Enligt Metlas ytterligare mätningar vid Riksskogstaxeringen (RST) förstörde sommarstormarna 2010 totalt 8,1 miljoner kubikmeter skog i synnerhet i området för Södra Savolax, Mellersta Finland, Södra Karelen och Norra Savolax. Den stora mängden vindfällen kan också leda till ett större antal skadeinsekter och skador i närliggande skogar. Den allvarligaste skadegöraren i granskog är granbarkborren som i fjol ynglade två gånger på grund av den varma sommaren. Det är första gången något sådant har hänt i Finland. Till följd av massförökningen kan barkborren utvecklas till en farligare skadegörare än förut.

Jord- och skogsbruksministeriet vill påminna att enligt lagen om bekämpning av insekts- och svampskador får skadat virke inte lämnas kvar i skogen. I Södra och Mellersta Finland ska tallvirke vara ute ur skogen senast den 1 juli och granvirke senast den 1 augusti. Skogsägarna svarar för att det skadade virket kommer bort från skogen. Skogscentralerna övervakar att lagens bestämmelser följs.

Arbetet med att röja skadat virke kom ganska snabbt i gång i somras. Röjningen avbröts dock på grund av den stora snömängden. Arbetet kan fortsätta först på våren då det borde finnas tillräckligt med röjningsmaskiner på de stormdrabbade områdena för att få virket bort från skogen innan insekterna blir vuxna.

Man försöker lämna kvar allt fler vindfällen för att öka den biologiska mångfalden. Stora mängder vindfällen kan skada kringliggande träd om utvecklingen av populationer av de allvarligaste skadegörarna inte tas i beaktande. Skogsforskningsinstitutets uppgift är att följa upp variationer i populationen av de farligaste skadegörarna.

Jord- och skogsbruksministeriet kommer i år att reformera lagstiftningen kring bekämpning av insekts- och svampskador. För detta arbete har det tillsatts en arbetsgrupp som har till uppgift att studera bl.a. hur drivning av energivirke och insekternas tidigare svärmning kan beaktas i lagstiftningen.

Mer information:
överinspektör Sanna Paanukoski, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 7714 113, [email protected]
forskaren Antti Pouttu, Skogsforskningsinstitutet, tfn 050 391 2576, [email protected]

Sirkka-Liisa Anttila