Ny gränsälvsöverenskommelse mellan Finland och Sverige

Jord- och skogsbruksministeriet 5.11.2009 9.09
Pressmeddelande -

Finland och Sverige ska sluta en ny gränsälvsöverenskommelse. Statsrådet beslutade i dag lägga fram ett förslag för republikens president att presidenten beviljar ambassadör Alec Aalto fullmakt att underteckna överenskommelsen i Stockholm i november 2009. Den nya överenskommelsen reviderar överenskommelsen från år 2004 som inte har trätt i kraft på grund av lokalt motstånd och problemen kring fiske. Avsikten är att överenskommelsen träder i kraft sommaren 2010.

Den nya överenskommelsen gäller såväl vatten- som fiskefrågor. Enligt överenskommelsen anlägger man ett internationellt vattenförvaltningsområde inom Torne älvs vattendragsområde. För vattenförvaltning och -skydd inrättas en ny finsk-svensk gränsälvskommission som i samverkan med områdets myndigheter och kommuner också utvecklar annat vattensamarbete, till exempel när det gäller beredskap för översvämningar.

Ett viktigt element i överenskommelsen är fiskestadgan som innehåller bestämmelser om bl.a. fredningsområden, fredningstider, minsta mått och fiskeredskap samt användningen av dem. Enligt fiskestadgan ska fiskeperioden för lax och öring ändras såväl i älven som i havsområdet. I havsområdet är det möjligt att inleda fiske efter lax och öring med fasta redskap under tiden 17 - 29.6. Om datumet kan man ta beslut på nationell nivå. Inom älvsområdet anpassas tiderna till exempel för att skydda öringen och för att stimulera det traditionella och lokala fisket samt fisketurismen.

Enligt överenskommelsen ska de lagbestämmelser som tillämpas på Torne älvs vattendrag samt tillståndsmyndigheterna bestämmas utifrån de båda ländernas nationella lagstiftning. Områdets invånare får emellertid breda möjligheter att också delta i processer som gäller vattenfrågor på andra sidan gränsen. Den nuvarande gränsälvskommissionen ska upplösas eftersom man inte längre behöver en från det nationella systemet separat tillståndsmyndighet för byggnads- och föroreningsfrågor.

I enlighet med den nya överenskommelsen ska fisket i Torne älvs fiskeområde förvaltas av Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral i Finland samt Fiskeriverket och länsstyrelsen i Norrbottens län i Sverige. Dessa myndigheter kan bevilja enskilda undantag från fiskestadgans bestämmelser. Regeringarna eller av dem förordnade myndigheter kan genom gemensamma beslut avvika från fiskestadgans bestämmelser om fiskbeståndens tillstånd tillåter eller kräver det. Bestämmelserna ska fastställas på det nationella planet. Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral och länsstyrelsen i Norrbottens län ska därutöver övervaka att man följer fiskestadgans bestämmelser. Polisen och gränsbevakningsväsendet är också i fortsättningen behöriga fiskeövervakare.

Ytterligare upplysningar ges på jord- och skogsbruksministeriet av:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 53323, 050 521 3305
lagstiftningsrådet Tuire Taina, tfn 09-160 52694
konsultativa tjänstemannen Orian Bondstam, tfn 09-160 53162