Statsrådet beslutade om nationella jordbruksstöd för år 2011

Jord- och skogsbruksministeriet 20.1.2011 12.54
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag stödgrunderna och nivåerna på enhetsstöden för det nationella stödet till Södra Finland, det nordliga stödet, miljöstödets nationella tilläggsdel, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel, det nationella stödet för potatisproduktion, det nationella stödet för sockerbeta nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för år 2011. Staten och producentorganisationerna nådde enighet om stödlösningen i slutet av november 2011.

I Södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationella stöd till Södra Finland (stödregionerna A och B) och i Mellersta och Norra Finland i form av nordliga stöd (stödregion C). Södra Finlands nationella stöd utbetalas enligt fullmakten i kommissionens beslut. En del av Södra Finlands stöd för husdjursskötsel utbetalas i form av hektarstöd för husdjurslägenhet. Stöd för husdjursskötsel ligger med några få undantag på samma nivå som år 2010.

I stödet för husdjursskötsel som betalas utgående från produktionsmängden tar man i det nordliga stödet i bruk en gårdsbunden gradering av stödet. Stödet betalas enligt nuvarande förfarande så att i stödområden C1 och C2 får man det för upp till 700, i C2p för upp till 500, i C3 för upp till 300 och i C4 för upp till 225 djurenheter. För den mängd djurenheter som överskrider denna begränsning betalas ett stöd som utgör 75 procent av det stöd som annars ska utbetalas.

Nivåerna på hektarstödet är i princip de samma som för år 2010. Nivån på det nordliga hektarstödet höjdes med fyra euro jämfört med den nivå som betalats ut år 2010. Av Södra Finlands nationella hektarstöd till husdjursgårdar i stödområdena A och B betalas 36 euro per hektar och av stödet för specialgrödor i Södra Finland (frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis) 100 euro per hektar. När det gäller långvarig odling över sju månader, uppgår stödet för växthusproduktion i Södra Finland till 11,4 euro/m2och i området för nordligt stöd till 11,7 euro/m2. Stödet för kortvarig odling, dvs. 2-7 månader, uppgår till 4,4 euro/m2 och 4,7 euro/m2. Stödnivåerna är de samma som 2010.

Det nationella stödet för potatisproduktion kan i hela landet uppgå till högst 303 euro per hektar. Stödet höjs med 118 euro per hektar om odlaren ingått ett skiftligt odlingsavtal om marknadsföringen av den potatis som han odlar på odlingsarealen. I de produktionsområden där man odlar högkvalitativ utsädespotatis utbetalas ett höjt stöd. Det nationella stödet för potatisproduktion kan utbetalas ännu år 2011, varefter systemet upphör att fungera. Orsaken till detta är att potatisen år 2008 började omfattas av jordbrukets gemensamma regler för statligt stöd, vilket gör att produktbundna nationella stöd i princip inte längre är tillåtna. Samtidigt beslutade man om en övergångsperiod som upphör 31.12.2011, under vilken det är möjligt att fortsätta de nationella stödsystemen.

Stödet för sockerbeta, som bestäms enligt produktionsarealen, uppgår till högst 350 euro per hektar.

Nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen är på samma sätt som i fjol 21,50 euro per bisamhälle. Man uppskattar att stödet kommer att betalas för cirka 23 000 bisamhällen.

Systemet med kompensationsbidragets tilläggsdel fortsätter i huvudsak på samma sätt som i fjol. I grunddelen betalas högst 20 cent/hektar i stödområdena A, B och C och högst 24 cent/hektar i stödområdena C2–C4. Därtill betalas ett tillägg på högst 80 euro/hektar i form av kompensationsbidragets tilläggsdel utgående från åkerarealen vid husdjursgårdar som är berättigade till stödet.

Enligt uppskattningarna kommer ca 9 000 gårdar att få Södra Finlands nationella stöd och närmare 35 000 gårdar nordligt stöd. Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel utbetalas till nästa alla gårdar som idkar åkerodling. Det beräknas att ca 1 900 gårdar kommer att få stöd för potatisproduktion.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 52657, 040 733 6225

Sirkka-Liisa Anttila