Villkoren för stödet för djurens välbefinnande preciserades

Jord- och skogsbruksministeriet 17.4.2009 9.36
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag preciserat villkoren för stödet för djurens välbefinnande. Med hjälp av stödet vill man förbättra djurens välbefinnande och hälsa. Stödet främjar en artspecifik skötsel av produktionsdjuren och höjer jordbrukarnas medvetenhet om frågor som gäller djurens välbefinnande. Stödets villkor uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.

Stödet för djurens välbefinnande ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007―2013. Stödet gäller nöt- och svingårdar och förbindelseperioden är fem år. I år går tiden för att ingå förbindelsen ut den 30 april 2009.

I och med den ändrade förordningen kan jordbrukaren i fortsättningen frångå ett sådant tilläggsvillkor som inte är förenligt med produktionsinriktningen. Förbindelsen förblir i kraft men det stöd som betalats för tilläggsvillkoret måste återbetalas.

Det antal djurenheter som utbetalningen av stödet grundar sig på bestäms i fortsättningen endast på basis av uppgifterna i svinregistret. Jordbrukaren är redan enligt den nuvarande lagstiftningen skyldig att anmäla antalet svin till registret inom utsatt tid. Då man beräknar medelvärdet av antalet djurenheter kan man låta bli att beakta en tillfällig minskning av djurantalet, om minskiningen beror på ett oöverstigligt hinder såsom salmonellasanering.

I enlighet med stödvillkoren utarbetar veterinären en hälsovårdsplan för gården och företar årliga hälsovårdsbesök. Kraven som gäller utfodring och skötsel av djuren antecknas inte längre i hälsovårdsplanen, även om dessa krav fortfarande är en del av villkoren för stödet. Med förändringen preciseras även antalet hälsovårdsbesök som veterinären ska företa på olika gårdar med slaktsvinsproduktion. I samband med hälsovårdsbesöket gör veterinären anteckningar och bedömningar om hur hälsovårdsplanen utfaller.

I den ändrade förordningen preciseras dessutom hurdana reservsystem som ska finnas på djurhållningsplatsen för bland annat maskinell ventilation och utgödsling i händelse av elavbrott.

Samtidigt görs en del tekniska ändringar i jord- och skogsbruksministeriets förordning. Dessa gäller bland annat sjukdomssanering vid tidpunkten då en förbindelse inleds, vaccinering mot rödsjuka, ströning och avdelningsspecifika salmonellaundersökningar.

En gårdsbruksenhet kan för tillfället betalas högst 5000 euro per år i stöd för djurens välbefinnande. Utgående från förra årets förbindelser uppgår den sammanlagda stödsumman till drygt 10 miljoner euro per år. Förbindelsen ingicks av cirka 4000 nötgårdar och cirka 600 svingårdar, det vill säga var fjärde gård inom vardera produktionsinriktningen.

Mer information från Jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Juha Palonen, tfn (09) 160 52935
regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn (09) 160 52229
överinspektör Antero Nikander, tfn (09)160 52926

Sirkka-Liisa Anttila