Blogg

Blogg

Att gynna den biologiska mångfalden är en viktig del av hållbar användning av naturresurser

Marja Kokkonen Publiceringsdatum 23.3.2020 15.37 Blogg JSM

På lördagen den 21 mars firades den internationella skogsdagen med temat biodiversitet, det vill säga biologisk mångfald. Största delen av världens djur och växter lever i skogen. En mångfaldig skog tål bättre också stormar och växtsjukdomar som ökar till följd av klimatförändringen. Att främja den biologiska mångfalden är viktigt också i andra livsmiljöer än skogar.

Det här året är på många sätt ett superår för biologisk mångfald. EU-kommissionen publicerade nyligen ett ambitiöst Green Deal-program, det vill säga en grön giv, och inom kort kommer medlemsländerna att få behandla utkastet till EU:s strategi för biologisk mångfald. För närvarande pågår också förhandlingar på internationell nivå om nya mångfaldsmål fram till 2030. Också jord- och skogsbruksministeriet bereder riktlinjer för dessa olika processer, samtidigt som det planerar och genomför praktiska åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden.

På samma sätt som EU är Sanna Marins regering ambitiös när det gäller att främja mångfalden. Ministeriet fortsätter tillsammans med miljöministeriet att genomföra handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO) för vilken i synnerhet närings-, trafik- och miljöcentralerna men också Skogscentralen nu fått ytterligare finansiering. Åtgärderna i det breda livsmiljöprogrammet Helmi ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i vårt land. Projektet Sotka som jord- och skogsbruksministeriet startat för att förbättra andfåglarnas livsmiljöer ingår i denna omfattande helhet.

Den biologiska mångfalden ska och kan bevaras och gynnas också i skogar som brukas. Hela skogsbranschen arbetar nu tillsammans för att öka den biologiska mångfalden i ekonomiskogar. Vid den rundabordsdiskussion som i februari ordnades under ledning av miljöministern och jord- och skogsbruksministern kom det fram att det inom branschen just nu pågår ett flertal såväl förvaltningsinitierade som frivilliga åtgärder samt forskning i anslutning till detta.

Ekologisk hållbarhet är tillsammans med ekonomisk och social hållbarhet en viktig del av den övergripande hållbarheten och miljöfrågorna beaktas i dag väl i skogsvårdsrekommendationerna. I vardagen innebär mångfaldsarbetet bland annat att man lämnar kvar död ved vid avverkning, tar bort granar i lundskogar, lämnar fler sparträd på avverkningsplatsen än tidigare samt till exempel att man hyggesbränner.

Den biologiska mångfalden beaktas enligt regeringsprogrammets riktlinjer även när man reviderar Forststyrelsens ägarpolitiska riktlinjer. Vidare medverkar jord- och skogsbruksministeriet i att bereda ändringar i naturvårdslagen vilket gäller bland annat att gå igenom gränssnitten mellan skogslagen och naturvårdslagen. Också de frivilliga PEFC- och FSC-certifieringarna för aktörer inom skogsbranschen revideras som bäst.

I skogslagen planeras inte några ändringar just nu. Bestämmelserna i den gällande skogslagen följs således fortfarande också i fråga om informationsförsörjning om särskilt viktiga och andra viktiga livsmiljöer. Under de närmaste åren satsar Skogscentralen starkt på att kartlägga värdefulla naturobjekt. Konsekvenserna av ändringen av 10 § utreds i ett separat projekt som är planerat att bli färdigt före utgången av året.

Alla enheter vid jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning arbetar för att gynna den biologiska mångfalden. Ministeriet har bland annat tillsatt en bred arbetsgrupp för att ta fram fiskeregler som behövs för att skydda saimenvikaren. I regeringsprogrammet anvisades också extra resurser för att förbättra situationen för vandringsfisk. Arbetet med att uppdatera förvaltningsplanerna för många vilt, stora rovdjur och fiskarter pågår också, likaså arbetet med att bekämpa invasiva främmande arter på grund av att de orsakar skada och medför negativa effekter för mångfalden.

Också det internationella växtskyddsåret hänför sig till att gynna den biologiska mångfalden. Under året blir det förhoppningsvis klart för alla hur stor betydelse växtskyddet har och varför vi tillsammans måste skydda våra skogar, våra grödor och naturens biologiska mångfald mot växtskadegörare.

Marja Kokkonen
avdelningschef
jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning

Djur och växter EU och internationella frågor JSM Marja Kokkonen Natur och klimat Skogar Vilt

Kommentera

Ange din kommentar här.