Blogg

Blogg

Forskningen har en central roll på vägen mot en klimatsäker markanvändning – kom med idéer till forskningsteman!

Johanna Kohl Publiceringsdatum 15.6.2020 14.13 Blogg JSM

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) är en central del av jord- och skogsbruksministeriets åtgärdspaket Klimatlösningar inom markanvändningssektorn, vilket startade i våras. Ett kunskapsbaserat beslutsfattande kräver tydliga åtgärdsförslag som grundar sig på forskning – och även tålamod att vänta på att forskningsresultaten och åtgärdsförslagen blir färdiga.

I projektets kick off-webbinarium förra veckan deltog ett stort antal deltagare från forskning, organisationer, företag och olika förvaltningssektorer och -områden. Glädjande många finansiärer deltog också i webbinariet. Projektets FUI-program byggs upp utifrån redan existerande forskningsdata i samarbete med intressegrupperna.

Av webbinariet att bedöma har åtminstone intressegrupperna motivation att hitta fungerande lösningar för att uppnå regeringsprogrammets ambitiösa klimatmål inom markanvändningssektorn. Projekthelheten för konkret framåt dessa mål. Den eftersträvade nettoeffekten av de åtgärder som inleds inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen är 3 Mt CO2-ekvivalenter per år 2035. 

Forskningsrön om ämnet har samlats och samlas in bland annat från forskningsprojekt vid statsrådets kansli (statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet), Strategiska forskningsrådet, Gårdsbrukets utvecklingsfond och naturligtvis EU. Den nya FUI-agendan börjar alltså inte byggas från noll. Därför är också kartläggning av nuläget en central del av agendan.

Vid projektets kick off-möte användes ett interaktionsverktyg som gav alla som ville möjlighet att ge egna svar på frågorna. En av frågorna gällde centrala nya forskningsbehov. Det som väcker intresse i fråga om svaren är bland annat att vilken typ av forskning man behöver kring till exempel betesgång.

I svaren betonades övergripande hållbarhet och behovet av att bedöma konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna både i förväg och i efterhand. Också torvmarker och behovet av att koppla mångfaldsaspekten till sökandet efter nya markanvändningslösningar togs upp i svaren.

Åtgärdernas konsekvenser bör granskas inte bara med tanke på miljön utan också med tanke på den ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten. Man bör också beakta åtgärdernas kostnadseffektivitet. Det är också viktigt att åtgärderna är rätt riktade och att de utförs på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Mer forskning behövs särskilt kring naturliga processer för upptag och lagring av kol i marken och till exempel hur man i de föreslagna åtgärderna kan beakta regional rättvisa. Forskningen bör också förutse och bedöma vilka konsekvenser de samhälleliga förändringarna har för markanvändningen.

Kunskapsunderlaget för de föreslagna åtgärderna ska kunna visas och åtgärdernas betydelse och genomslagskraft ska kunna bedömas. För att kunna hitta nya lösningar ska även det tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbetet främjas. Till exempel forskning om människans beteende, attityder och ledarskap kan spela en viktig roll när aktörerna uppmuntras att delta i förändringsarbetet.

Forskningstemana ska nu konkretiseras och specificeras tillsammans. För deltagarna i kick off-mötet har vi redan öppnat plattformen Viima var de kan lämna idéer som gäller FUI-behoven. Plattformen ber också att motivera det föreslagna informationsbehovet och bedöma det med tanke på både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. På plattformen kan man också kommentera andras idéer och också på detta sätt delta i att bygga upp en gemensam FUI-agenda.

Även andra intresserade som vill svara på Viima-enkäten, som pågår fram till den 14 augusti, kan anmäla sig till mig. Min e-postadress finns nedan.

Om svaren på enkäten berättar jag närmare i min nästa blogg på hösten. FUI-agendan blir i vilket fall som helst klar under hösten och den första öppna ansökningsomgången inleds redan i slutet av 2020.

Välkommen att söka lösningar tillsammans !

Johanna Kohl, forskningsprogramchef, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Johanna Kohl är docent i samhällsvetenskaplig miljöforskning som jobbat länge med  strategiska scenarier. Arbetet med att ta fram en FUI-agenda för projektet Klimatlösningar inom markanvändningssektorn inledde hon för ett par veckor sedan.

Kommentera

Ange din kommentar här.